Акценти
Начало / Икономика / РИОСВ напомня: До края на годината всички бензинови колонки трябва да са със система за улавяне на бензиновите пари

РИОСВ напомня: До края на годината всички бензинови колонки трябва да са със система за улавяне на бензиновите пари

РИОСВ-Плевен напомня, че от 14 юни тази година са в сила изменения и допълнения в Наредба № 16, даващи по добра яснота за реда и начина за контрол на ефективността на системите, съответстващи на Етап ІІ на улавянето на бензиновите пари ( УБП ). Операторите, които са оборудвани с такива системи  към датата на влизане в сила на наредбата имат правото до 31 декември 2018 г. да удостоверяват ефективността на тези системи със сертификат за съответствие с европейски и национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа.

РИОСВ-Плевен напомня още, че за всяка бензиноколонка операторът трябва да води изготвен по образец прошнурован и прономерован и представен в РИОСВ-Плевен за проверка и  заверка дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП.

Всяка една бензиноколонка, за която е изпълнено изискването за оборудване със системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП, ще получи стикер от  Българския  институт по метрология ( БИМ ) или оправомощено от председателя на БИМ лице.

Ако настъпи повреда в системата за УБП,  лицето експлоатиращо бензиностанцията е длъжно да уведоми РИОСВ-Плевен и председателя на БИМ (или оправомощено от него лице) в седемдневен срок от настъпването й и да предприеме мерки за отстраняване на повредата. При несъответствие на системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП, с изискванията на Наредба № 16, бензиноколонката ще бъде маркирана със съответен стикер.

След 01.01.2017 г. РИОСВ-Плевен ще започне незабавни проверки за изпълнение изискванията на Наредба № 16. При констатирани нарушения, изразени в липса на техническо досие и/или бензинова инсталация, която не е оборудвана до 31.12.2016 г. със система, съответстваща  Етап ІІ на УБП или системата не отговаря на изискванията на Наредба № 16 на операторите на бензиностанции ще бъдат наложени санкции съгласно административно-наказателните разпоредби на Закон за чистотата на атмосферния въздух в размер до 20000 лева, както и ще бъдат приложени принудителни административни мерки.

 

Прочетете също:

Платеното паркиране чрез мобилно приложение се регламентира с промени в общинска наредба

Предложение за изменения и допълнения на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на ...