Начало / Общество / Редовно заседание на Общинския съвет се провежда днес в Плевен

Редовно заседание на Общинския съвет се провежда днес в Плевен

В 9 часа в зала „Плевен”, където се провеждат заседанията на местния парламент заради усложнената епидемична обстановка, ще започне редовната сесия за месец юли.

В предварителния дневен ред са включени 44 точки.

За преразглеждане са върнати от областния управител приети през м. юни решения за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони за търговска и обслужваща дейност. Ще бъдат обсъждани и изменения и допълнения на Наредба № 3/2000 г. на Общински съвет – Плевен, за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. Съветниците ще разгледат и предложение за изменение на решението за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД за реализация на проектите за основен ремонт на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил Левски” /от пл. „Свобода” до пл. „Стефан Стамболов”/ и ремонт на Автогара Плевен. Като т. 11 в предварителния дневен ред е записано предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 година. Във връзка с преценка на възможностите за финансиране и приоритетите за изпълнение се налага извършването на вътрешни компенсирани промени между обектите, финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи и собствени бюджетни средства.

За обсъждане влиза и предложение за разходване на средства от събрани отчисления по Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки по Закона за здравето. Общо 260 864 лв. е изразходвала Община Плевен за прилагане на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 на обществени места към 30 юни 2020 г. Съветниците ще гласуват искане за освобождаване на тези средства, каквато възможност дават измененията в Закона за здравето, свързани с мерките срещу вируса. Изготвен от администрацията Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен, ще разгледат също съветниците. Приемането му е с оглед законосъобразно и целесъобразно разпределение на средствата за подпомагане. Обсъдено ще бъде и предложение за закриване на ОУ „Никола Вапцаров” в гр. Плевен. Мотивите са намаляването на броя на обучаващите се в него ученици през последните години и нуждата от ежегодно дофинансиране.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...