Начало / Общество / Проведоха се четири броя двудневни обучения на местни лидери от територията на МИГ Белене Никопол

Проведоха се четири броя двудневни обучения на местни лидери от територията на МИГ Белене Никопол

В периода 03-06.08.2020 г. бяха проведени два броя двудневни обучения на местни лидери от територията на МИГ Белене – Никопол, както следва: 03-04.08.2020г. – в гр. Белене и 05-06.08.2020 в гр. Никопол, свързани с подготовката и кандидатстването с проектни предложения по СВОМР.

В периода 14-17.09.2020 г. се проведоха другите два броя двудневни обучения на местни лидери от територията на МИГ Белене – Никопол, както следва: 14-15.08.2020г. – в гр. Белене и 16-17.08.2020 в гр. Никопол, свързани с изпълнение и отчитане на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.

Обученията са планирани и проведени с цел изпълнение на задълженията на МИГ, произтичащи от  член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201,  съгласно който задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции по СВОМР,  включително задължения на МИГ да  информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати. Обученията бяха проведени съгласно Договор за услуга № 3 от 16.07.2020 г., сключен във връзка с изпълнението на дейности от Стратегия за водено от общностите местно развитие, прилагана от Сдружение „МИГ Белене – Никопол“ съгласно Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. за прилагане на подмярка 19.2. “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Основната цел на обученията е повишаване капацитета и информираността за участие с проектни предложения, включително запознаване с документацията за кандидатстване, изискванията към кандидатите, разработване на проектно предложение в ИСУН, и др. съобразено с периодите на прием на проектни предложения по мерките заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене – Никопол, както и запознаване и достъп до документите за изпълнение, спецификата на Стратегията за ВОМР.

В обученията участваха общо 50 (23 души от община Белене и 27 от община Никопол)

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...