Начало / Образование / Приобщаване и екологично образование в предучилищна възраст

Приобщаване и екологично образование в предучилищна възраст

През 2023/24 г. Детска градина „Еделвайс“-Плевен работи  по   проект  „Приобщаване, многообразие и екологично възпитание” с регистрационен номер 2023-1-BG01-KA122-SCH-000127779, съфинансиран  по Програма ,, Erasmus +” .

Във връзка с работата по  проекта  част от педагогическия екип на детската градина участва в мобилност в град Малага, Испания.  Организацията-домакин  Tribeka Training Lab S.L.U.  организира участието  в  семинари и  професионални визити. На семинарите  се разгледа  испанската образователна система,  добри практики в детски градини и училища по посока екологичното образование на децата от различни възрасти.

Едната  професионална визита се осъществи във ферма с различни животни и растения за деца от 3 до 14 години, част от които са със специални  потребности. Децата заедно с родители и учители се грижат за животните – хранят ги, почистват помещенията.  Има  площ определена за опитни полета, в които децата засаждат, поливат, плевят различни заленчуци, плодове, подправки – придобиват умения за работа на открито и в екип, за полагане на грижи за животни и растения, проследяват развитието им. Организират се беседи, забавни игри и работилница за работа с природни и рециклирани материали.

Другата визита се проведе в организация за хора, които се нуждаят от социално включване и които получават подкрепа от много неправителствени организации. С тях работят медици, психолози, социални работници, както и студенти. Работи се по посока физическото и психичното им здраве, но и за социализирането им в обществото.

Третата визита се осъществи в „Департамент за екология и устойчивост“ на Малага. Департаментът организира дейностите и политиките за запазване на природата и развитие, свързано с екологичните проблеми. Работи в тесни връзки с еко организации ,занимаващи се с изследвания и представяне на причините за замърсяването на водите, въздуха, почвите, водещи до намаляването или изчезването на много животински и растителни видове, както и нарушаване здравето на хората. Съществена част от дейността на Департамента е свързана с работата за екологично образование в училищата в региона.

Участието в дейностите на  Job-shadowing по програма Еразъм +   показа положителния ефект от практическите дейности с децата за подобряване способностите им за самоизразяване и за насърчаване тяхното развитие – когнитивно, емоционално и социално. Също така  показа как в процеса на работа по посока приобщаване, многообразие и екологично възпитание се създава по-сплотена група, което безспорно води до подобряване качеството на обучение на самото дете, както и на  личния опит на  учителите. Научи ни да използваме много и разнообразни ресурси за създаване на по- екологична и устойчива среда за личния и социален растеж на децата.

 През учебната 23/24 год. във всички възрастови групи на ДГ“Еделвайс“ се планираха и организираха многобройни дейности, свързани с екологичното възпитание на децата. „Природата и децата – добри приятели“  – засаждане на дървета, храсти и цветя. „Приятели на птиците“ -насърчаване на  етичното поведение и емпатия спрямо насекоми и животни. Работилница “Мама, татко и аз” – изработване на къщички за птици

С интерес децата разглеждаха  експонатите в  отдел „Природа“ в  Историческия музей-Плевен.

Многобройни бяха инициативите за създаване на продукти с природни и  рециклирани материали.

Дейностите под мотото „Да опазим нашата планета“ включваха запознаване с  компостирането, инициативата „До детската градина  без автомобил“, разходки в парк „Кайлъка“ и екопътека „Чернелка“,провеждане на редица ситуации за опазването на водата и биоразнообразието.

Организирането на дейности на открито за деца с цел научаване повече за природата е интересно и полезно, стимулира детското любопитство ,изгражда ценности и създава условия за развитие на  критичното мислене. Изследването на природата с петте сетива(допир, зрение, слух, обоняние и вкус) обогатява опита и уменията на децата да разбират средата, в която живеят.

Ежедневно за работата по различни теми учителите използваха детска литература и образователни филми за деца на екологична тематика.

Въвеждането на ранно екологично образование в детската градина е изключително значимо за насърчаване на приобщаването, опазване на околната среда и формиране на отговорно поведение сред децата. Това се постига чрез обучение на децата относно околната среда, нейните компоненти и как хората взаимодействат с нея.

 В резултат от  работата по проекта  децата  развиват специфични когнитивни умения: научават се да наблюдават, разсъждават, планират работа, научават се да прогнозират резултата, експериментират, сравняват, анализират, правят изводи и обобщения.

Мобилността и работата по проекта съдейства  за мотивиране и подобряване професионални умения на участниците по посока на:

       -Подобряване на уменията и компетенциите на учителите за планиране на учебните програми и практическото реализиране на дейностите в детската градина във връзка с екологичното възпитание;

       -Обогатяване на използвания в детската градина инструментариум чрез споделяне на добрите практики между участниците в мобилността и самооценка на собствените преподавателски умения;

       -Повишаване нивото на компетентност на участниците в проекта и мобилностите по отношение на използване на чужди езици, работа с инструменти за създаване на учебни материали и споделяне в мрежа, СТЕМ обучение в детската градина;

       -Създаване на образователни материали в рамките на проекта – изработване на дидактични материали и презентации за собствената практика и с образователна цел;

Дейностите, в които участва екипът на ДГ „Еделвайс“ при реализиране на проекта  показаха, че темата на проекта е значима и реализирането му е важно за общността ни.

Изключително важно е учителите да инициират привличането на родителите като активни участници и поддръжници на включването на устойчиви дейности в ежедневието на детето. Организирането на добри практики за приобщаване на родителите и съвместните дейности са принос към „зеленото“ бъдеще.

 Ранното екологично образование разглеждано в контекста на приобщаването е жизненоважно за създаването на информирано, състрадателно и устойчиво общество.  Обучаването на  децата за значението на грижата за околната среда им дава инструментите, от които се нуждаят, за да оформят по-светло бъдеще за себе си и бъдещите поколения.

 

 

 

 

 

 

Прочетете също:

Започва първата за годината обработка срещу кърлежи и бълхи

Третиране на тревни площи срещу кърлежи (дезакаризация) и бълхи (дезинсекция) ще се извърши при благоприятни ...