Начало / Общество / Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 24 и 25 януари

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 24 и 25 януари

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен, се събират за първите си заседания за тази година следващата седмица. Комисиите ще заседават на 24 януари /понеделник/ и 25 януари /вторник/ в Заседателната зала на Община Плевен при спазване на противоепидемичните мерки. В три от комисиите за обсъждане влиза План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2022 г. Три комисии ще разгледат и внесено предложение за нова Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен.

24 ЯНУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

В понеделник заседават пет от постоянните комисии: ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“, ПК по „Обществен ред и сигурност“, ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“, ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ и ПК по  „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева заседава от 13,00 ч. Комисията ще разгледа писмо от Асоциацията на българските градове и региони с покана към Община Плевен за членство. Асоциацията е юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, което обединява физически и юридически лица. Общественополезната й дейност се осъществява в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за местното самоуправление и местната администрация, устав на организацията и действащото законодателство в Република България, се посочва в поканата до местната управа.

На януарското заседания пред Комисията по култура ще бъде представена и информация за статутите на фестивалите, организирани със съдействието на Община Плевен.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов ще заседава от 14,00 ч. Съветниците ще разгледат предложение от директора на Областната дирекция на МВР – Плевен старши комисар Веселин Вътов относно промяна в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен. Предложената промяна е в текста на чл.21, съгласно който актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица на Общината, определени със заповед на кмета, от кметовете на кметства, кметските наместници и от органите на съответните районни управления на полицията, Специализирано полицейско управление – Плевен към Дирекция “Специализирани полицейски сили” или друг компетентен орган посочен в наредбата. Предвид настъпилите през годините промени в структурата и наименованията на отделни звена в МВР, както и с оглед даване на възможност за установяване на нарушения от служители, включени в структурата на ОДМВР – Плевен, които не са служители на съответните районни управления, се предлага редакция на този текст в Наредбата.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов заседава от 14,30 ч. Пред  Комисията отчет за 2021 г. ще представи Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината. Ще бъде обсъдена и постъпила преписка от УС на ОФК „Спартак Плевен“ за финансово подпомагане на Детско-юношеската школа /ДЮШ/ на клуба от бюджета на Общината за 2022 г. Във връзка с функционирането на школата и осигуряване участието на младите футболисти в спортни състезания през годината, от клуба са посочили, че е необходима сума в размер на 120 000 лв.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 15,00 ч. Съветниците ще разгледат План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2022 г. Дневният ред включва и обсъждане на предложение за определяне размер на разноски, одобряване на имот частна собственост за площадка за излезли от употреба МПС и сключване на договор за възлагане на дейности по предаването, събирането и съхранението им. Комисията ще се запознае и с внесени проекти за подробни устройствени планове за имоти на територията на общината.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. Дневният ред включва: обсъждане на предложената нова Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен; Преписка за преустройство на сграда в с. Мечка в Здравна служба и включване на обекта в бюджета на общината за 2022 г.; Заявление за отпускане на еднократна финансово помощ за лечение.

25 ЯНУАРИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават четири комисии: ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“ и ПК по „Бюджет и финансова политика“.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов заседава от 13,00 ч. по две основни предложения: Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен; Предложение за План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 г.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. Дневният ред на  Комисията включва 12 точки, сред тях са: Предложение за определяне размер на разноски, одобряване на имот частна собственост за площадка за ИУМПС и сключване на договор за възлагане на дейности по предаването, събирането и съхранението им; Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот – 2“ с площ 62944 кв.м, находящ се в местността Салийца, землището на село Бохот; Предложение за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между Община Плевен и физическо лице, чрез продажба частта на общината; Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлен имот; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 15,00 ч. Съветниците ще обсъждат постъпило предложение от общинското дружество „Тролейбусен транспорт“ ЕООД за увеличение цената на билета за градския транспорт. Управителят на дружеството е изпратил предложението до Комисията и до кмета на Община Плевен.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков заседава от 16,00 ч. по 18 точки. Комисията по бюджет също ще се запознае с предложението от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД за увеличение цената на билета за градския транспорт, ще разгледа и предложението за Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Общината. Дневният ред включва още: План-сметката за такса битови отпадъци за 2022 г. на Община Плевен; Предложение за прекратяване на съсобственост върху имот в Плевен; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в жк „Сторгозия“; заявления от Кметство Горталово и Кметство Мечка за включване на обекти от двете населени места в бюджета на Общината за 2022 г.;   Преписка от УС на ОФК „Спартак Плевен“ за финансово подпомагане на Детско-юношеската школа /ДЮШ/ на клуба от общинския бюджет за 2022 г.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. януари, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец януари 2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yanuari-2022-g

Прочетете също:

Определиха състава на подвижните избирателни секции в община Плевен

Подвижните избирателни секции в община Плевен ще са три – по  една за Плевен и ...