Начало / Общество / Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават следващата седмица

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават следващата седмица

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания следващата седмица – на 24 и 25 август /понеделник и вторник/ в Заседателната зала на Община Плевен. Този месец всички комисии в местния парламент обсъждат преди сесията Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 – 31.12.2019г. В две от комисиите – ПК по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по „Стопанска политика и транспорт“, влизат и текущите финансови отчети за полугодието от общинските фирми.

24 АВГУСТ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 12,00 ч. по дневен ред от 18 точки. Сред предложенията, които Комисията ще разгледа, е приемане на окончателен счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на ликвидатора на „Дентален център I – Плевен”. Ще бъдат представени  и две предложения за кандидатстване на Община Плевен по програмата „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 13,00 ч. по шест предложения. Първа точка в дневния ред е представяне на текуща информация за финансовото състояние на търговските фирми с общинско участие и отчет за дейността на ОП „УОЗГ“ за периода към 30.06.2020г. Съветниците ще обсъдят и две предложения по общинската транспортна схема – за възобновяване изпълнението на спрените временно курсове по автобусни линии Плевен – Върбица и Плевен – Буковлък и замяна на курс по автобусна линия Плевен – Славяново.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов се събира от 14,00 ч. по дневен ред от 14 точки. Дневният ред включва: обсъждане на предложение за определяне на цени и продажба на материални активи – МПС и тежкотоварна техника; предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост, на територията на гр. Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилион; предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Регионално управление на образованието на нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул. “Д. Константинов“ №23; и др.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева заседава от 15,00 ч. Комисията ще разгледа отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. и ще се запознае с информация по две текущи преписки. Преписките касаят писмото от Плевенска филхармония относно  предоставяне на помещения на ул.“Вардар“ №9 и справка относно връчването на наградата за хуманитаристика на името на акад. Юрдан Трифонов в Община Плевен през последните години.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов се събира от 15,30 ч. На заседанието ще бъде обсъдено предложение за промени в решението на Общинския съвет относно поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от Регионалния фонд за градско развитие. Ще бъдат представени и  окончателния счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на ликвидатора на „Дентален център I – Плевен”. Дневният ред включва и преписка от „Аквазард” ЕООД във връзка с въведените противоепидемични мерки.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов заседава от 17,00 ч. по три основни точки, едната от тях е предложение за разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт“ и приемане на Спортен календар на Община Плевен за 2020 г.

25 АВГУСТ /ВТОРНИК/

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 15,00 ч. по дневен ред от 6 точки, като три от предложенията касаят изработване на проекти за подробни устройствени планове в местностите Стражата, Мъртва долина и Плочата в землището на гр. Плевен.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. Евгения Бързашка е насрочила заседанието си за 16,00 ч. На заседанието ще бъде разгледана молба за отпускане на еднократна помощ и предложение за изменение на решение на Общинския съвет от март тази година, касаещо социалната услуга „Домашен социален патронаж“ на територията на селата Коиловци и Мечка. И този месец Комисията ще разгледа преписки за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми от общината.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов се събира от 16,30 ч. Пред комисията ще бъде представена информации за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността за първото шестмесечие на годината за районите, обслужвани от Първо и Второ районни управления в града.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател  Цветелин Горанов заседава от 17,00 ч. На заседанието ще бъдат представени: отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.; предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища; две предложения за кандидатстване на Община Плевен по програмата „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“; отговор на Кмета на Общината по преписка от ОУ „Д-р Петър Берон” – гр. Плевен.

Всички предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на комисиите, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец август 2020 – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-avgust-2020-g

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...