Акценти
Начало / Общество / Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 22 и 23 юни

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават на 22 и 23 юни

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен ще заседават през м.юни в два поредни дни – на 22 и 23 юни /понеделник и вторник/. Заседанията ще се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен както следва:

22 ЮНИ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 13 точки. Комисията ще се запознае с отговор от кмета на Общината във връзка с преписка от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. Ще бъде разгледано и предложение за получаване на разрешително за водовземане от подземни води от съществуващ дренаж „Гривица“, за което е необходимо съгласие от собственика на имота. Въпросният поземлен имот е публична общинска собственост. Част от дневния ред са още: обсъждане и на подробни устройствени планове; приемане на пазарна оценка за отдаване под наем на земеделски имоти от ОПФ; предложение за прекратяване на договор за язовир „Бохот – 1“.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов се събира от 15,00 ч. Комисията ще разгледа 15 предложения. Сред тях са отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Спортен клуб по волейбол Олимпиец“, общински недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Генерал Ганецки“, както и отдаване под наем на части от имоти в гр.Славяново за поставяне на павилиони. Ще бъдат обсъдени и две предложения за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти, собственост на Общината – спортно игрище за тенис и стадион „Плевен“. В дневния ред влиза и  обсъждане на предложение за промени в общинската Наредба №14, регламентираща търговската дейност на територията на общината.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. Евгения Бързашка е насрочила заседанието си за 16,00 ч. Този месец съветниците в здравната комисия ще разгледат предложение за разкриване на две щатни бройки за медицински специалист във втора яслена група в ДГ „Звънче“ – Плевен, ще се запознаят и с предложение за кандидатстване на Общината за външно финансиране с проект за подпомагане на образователния процес в седемте Центъра за настаняване от семеен тип пред Фонд „Социална закрила“. И на това заседание за обсъждане влизат  заявление за отпускане на еднократна финансова помощ, както и преписки за финансово подпомагане на граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми, постъпили до 15.06.2020 г.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов ще заседава от 17,00 ч. по дневен ред от 6 точки. Комисията ще обсъди предложението за отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Спортен клуб по волейбол Олимпиец“, общински недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Генерал Ганецки“, както и точките за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти, собственост на Община Плевен – спортно игрище за тенис и стадион „Плевен“.

23 ЮНИ /ВТОРНИК/

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов се събира от 14,00 ч. по 18 точки. На вниманието на съветниците в комисията ще стоят: Предложение за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2020 г. – 2023 г.; Становище относно докладна записка от ОУ „Д-р Петър Берон“; отдаване под наем на части от имоти за поставяне на павилиони в различни райони на гр. Плевен; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 15,00 ч. по 4 точки. Ще бъде обсъдено изменение и допълнение на общинската Наредба №14 за търговската дейност на територията на община Плевен, както и изменения в две от решенията, приети от местния парламент на заседанията през април и май тази година. Ще бъде разгледано и изменение на програмата за развитие на ДКЦ 3.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков заседава от 16,00 ч. по дневен ред от 14 точки. Сред предложенията, които ще бъдат обсъждани в комисията, са промени в Правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“, както и предложения за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на павилиони за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева ще заседава от 17,00 ч. Комисията ще се запознае с предложение за наредба за допълнение на Наредба №14 за търговската дейност на територията на община Плевен. Пред комисията ще бъде представено и становище от отдел „Правно и нормативно обслужване“ при Община Плевен относно предложените промени в посочения местен нормативен акт.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател  Цветелин Горанов се събира от 17,30 ч. В комисията ще бъде обсъдено предложение за преобразуване на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество, чрез вливане в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа на деца. Ще бъде разгледано и кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с проект „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен“ пред Фонд „Социална закрила“.

Всички предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на комисиите, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец юни 2020 – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yuni-2020-g

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...