Акценти
Начало / Образование / Постигнати високи резултати през първата година от втория си мандат отчете академичното ръководство на Медицинския

Постигнати високи резултати през първата година от втория си мандат отчете академичното ръководство на Медицинския

На Общото събрание на Медицински университет – Плевен, провело се на 26 април, ректорът проф. д-р Славчо Томов представи отчет на Академичното Ръководство на висшето училище за първата година от втория 4-годишен мандат на управление. Общото събрание на академичната общност се свиква веднъж годишно от неговия председател доц. д-р Иван Лалев, ръководител на център „Следдипломно обучение“ при МУ-Плевен. Списъчният състав на събранието включва общо 188 делегати, от които най-голяма е квотата на хабилитираните членове – 132 професори и доценти, 23 асистенти, 28 докторанти и студенти и 5 представители на администрацията.

Проф. Славчо Томов показа постигнатите високи резултати в основните направления на дейност на висшето училище – учебна, научноизследователска, европейска интеграция и международно сътрудничество, стопанска и финансова. На първо място, той изтъкна, че през учебната 2017/2018 година Медицински университет – Плевен за пореден път е доказал, че е привлекателно и предпочитано място за обучение на нарастващ брой  български и чуждестранни студенти. Въпреки демографската криза, ректорът отчете, че интересът на българските кандидати към специалностите „Медицина“ и „Фармация“ през последните две години сериозно нараства. Това се дължи, до голяма степен, на провежданата от висшето училище активна целогодишна кандидатстудентска кампания с традиционния Ден на кандидат-студента. За първи път тази година в събитието се включиха най-изявени преподаватели и студенти за 2017 година, които споделиха пред бъдещите кандидат-студенти своите лични мотиви да изберат пътя на медицината, на друга здравна специалност и на преподаването.

За пореден път в МУ-Плевен бяха проведени предварителни кандидатстудентски изпити. Университетът в Плевен пръв от медицинските висши училища предприе тази стъпка. По този начин на кандидатите се дават повече възможности за по-добро представяне. Тези възможности вече са разширени с провеждането и на изнесени изпити, като стартът бе даден с организирането на такива за бакалавърските специалности в градовете Монтана и Видин. За първи път през 2017 година кандидатите за тези специалности имаха възможност да участват в класирането и с оценка от матура, различна от биология.

От приетите през м. февруари 2018 г. чуждестранни студенти студенти-първокурсници най-голям е броят на гражданите на Италия – 123, следвани от Великобритания – 75, Индия – 51, Германия – 17, Япония – 9, Гърция – 9 и др. Във връзка с проявения голям интерес на студенти-граждани на държави, членки на ЕС и ЕИП, през 2017 г. за първи път бяха организирани кандидатстудентски изпити по биология и химия на английски език в различни държави. По предложение на Асоциацията на чуждестранните студенти в МУ-Плевен в програмата за посрещане за учебната 2017/2018 г. беше включена седмица на изучаване на български език, с цел по-добра адаптация. На тържественото откриване на учебната година чуждестранните студенти за първи път положиха Академична клетва, която ги прави морално съпричастни към основните ценности и мисията на Университета, към Етичния кодекс и към академичните традиции.

Ректорът не пропусна да спомене и факта, че с Решение на Правителството от 04 октомври 2017 г. УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен придоби статут на университетска, с което се разшири клиничната база за обучение и научноизследователска дейност на студенти, докторанти и специализанти, осигурявайки им достъп до най-съвременна апаратура.  Безспорен атестат за високото качество на обучение, което предлага висшето училище, е призът университет-отличник за втора поредна година в направление „Здравни грижи“ в Рейтинговата система на висшите училища за 2017 година. Възпитаник на МУ-Плевен и „Златен Хипократ“ за пълно отличие д-р Мартин Караманлиев е носител на престижната награда „Студент на годината“ 2017 в категория „Здравеопазване“ на ХI-то издание на Националния приз „Студент на годината“ под патронажа на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Проф. Славчо Томов сподели пред академичната общност, че висшето училище непрекъснато актуализира учебните планове по всички специалности. През учебната 2017/2018 г. към избираемите дисциплини, фигуриращи в учебния план на специалност „Медицина“, единствен от висшите медицински училища в страната МУ-Плевен въведе дисциплината „Минимално инвазивна хирургия“. За целите на обучението Виртуалната зала на Телекомуникационния Ендоскопски център вече е оборудвана с нови тренажори от последно поколение за овладяване на практически умения по минимално инвазивна хирургия.

Повод за гордост е фактът, че МУ-Плевен получи сертификация по БДС EN ISO 9001:2015 от 14.02.2018 г., която удостоверява, че системата за управление на качеството, разработена и прилагана при университетско образование в образователно-квалификационните степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по медицина, фармация, обществено здраве, здравни грижи и социални дейности, следдипломно обучение, научноизследователска, развойна дейност и иновации, съответства на БДС EN ISO 9001:2015.

МУ-Плевен провежда последователна политика за привличане и задържане на млади и водещи учени, за мотивиране на докторантите, постдокторантите и академичния състав за научноизследователска дейност, за разпространение на знание чрез мобилност на академичния състав, научни публикации, конференции, изследвания по договори и проекти.  През м. април 2017 г. Факултетът по Медицина към Медицински университет – Плевен спечели Проект № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ–Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел на проекта е създаването на Център за подкрепа на развитието на общо 84 докторанти, специализанти и млади учени, който ще осигури високо качество на обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда, укрепване на връзката „наука-бизнес“, подпомагане на мобилността и академичното израстване на научни кадри и млади изследователи.

Галерията от договори за европейско и международно сътрудничство на висшето училище бе обогатена с Меморандум за партньорство между МУ-Плевен и един от най-големите медицински университети в Китай Chongqing Medical University в областта на научноизследователската и образователна дейност. Профилът на двата университета е изключително сходен, поради което се подписа и договор по програма „Еразъм+“ между Chongqing Medical University, China и Медицински Университет –Плевен.

За поредна година и през 2017 беше проявена висока активност в организирането на международни и национални научни форуми в МУ-Плевен. Един от ярките примери е организирането на емблематичната за висшето училище ХV Международна научна конференция за студенти и млади лекари, 09-14 октомври 2017 г. в Телекомуникационния ендоскопски център. По време на тържественото откриване на младежкия форум се проведе официална церемония по присъждане на почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на проф. д-р Кипрос Николаидес, от Кингс Колидж, Лондон, Обединено кралство, световен пионер във въвеждането на феталната медицина. Тогава бе даден и официален старт на последното високотехнологично решение на висшето училище – уникалното 3D студио за обучение – с демонстрация на Хирургия на живо. Със специални 3D очила аудиторията се потопи в триизмерната реалност на робот-асистирана операция. Високотехнологичната инсталация за 3D в зала „Амброаз Паре“ се прилага за обучение на студенти, докторанти и специализанти по всички хирургични дисциплини – гинекология, урология, ортопедия, кардиология, неврология и др. Инсталацията за 3D обучение в МУ-Плевен е уникална като софтуер и управление, тъй като дава възможност на преподавателите да правят запис на операции от своята клинична практика, извършени с 3D медицинско оборудване – роботизирана система, 3D ендоскопи и др.

Професор Томов завърши презентацията за отчета на едногодишната дейност на Ръководството с думите на един от младите дипломирали се през м. март 2018 г. чуждестранни лекари, който избра да остане и да специализира в град Плевен. По време на тържествената церемония по дипломиране д-р Мохамед Суамад от Великобритания се обърна към своите преподаватели и колеги с думите: „Наистина ми харесва тук. Помнете, че след като сте успели да оцелеете по време на следването си, вече всичко е възможно. Може да отнеме малко повече време за някои от нас, но ви уверявам, че всички ние ще намерим правилния път. И накрая, бих искал да благодаря на моите приятели, учители и лекари, които оформиха престоя ми тук, и ме насочиха към моето бъдеще.“

Прочетете също:

Зелен коридор за ваксинация на 30 април и 3 май

На 30 април и 3 май в МБАЛ „Свети Панталеймон“ – Плевен, ул. Трите бора ...