Начало / Общество / „Паркстрой” не спечели обществената поръчка за поддържане на зелените площи в Плевен

„Паркстрой” не спечели обществената поръчка за поддържане на зелените площи в Плевен

Градска градина

„Паркстрой” ЕООД не спечели обществената поръчка с предмет „Поддържане на зелени площи – общинска собственост, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на територията на Община Плевен“. Фирмата беше единственият кандидат за дейностите, но представените документи не отговаряли на изискванията на възложителя, информираха за infopleven от пресцентъра  на местната власт.

Ценовото предложение на фирмата беше отворено в 13,35 часа на 14 май. Представители на фирмата не присъстваха. Комисията беше в пълен състав – с председател началникът на отдел „Екология” Павлина Тодорова и членове Десислава Йорданова, юрист, Йохана Чочева, Димана Николова и инж. Петко Томов. Преди да отвори ценовото предложение комисията обяви резултатите от класирането на участника по техническото предложение, на базата на което е допуснат до следващия етап на процедурата.

Предложената цена от фирмата беше 3 780 455,04 лева без ДДС. Прогнозната стойност на поръчката беше 4 млн лева без ДДС. Към ценовото предложение кандидат-изпълнителят беше представил приложение, в което са посочени единичните цени, умножени по количеството и повторяемостта за трите години на изпълнение на поръчката. Беше представен и анализ на цените към ценовото предложение за всяка единична цена. Решението на кмета обаче е отрицателно.

Община Плевен обяви нова покана с предмет “Поддържане на зелени площи – общинска собственост, дървесна и храстова растителност и паркоустройство на територията на Община Плевен”, като тя включва най-неотложните дейности и е с много по-малка прогнозна стойност –  46 хиляди лева без ДДС, поясниха от местната мвласт. Срокът на действие на договора е до настъпване на едно от следните две събития: до достигане на прогнозната стойност или до 31.12.2014 г. Разплащането на дължимите суми за изпълнените видове дейности и количества се извършва в 30-дневен срок с платежно нареждане по посочена банкова сметка от изпълнителя след получаване на издадена от изпълнителя фактура – оригинал и двустранно подписан констативен протокол и акт за извършена работа.

Предметът на поръчката включва услуги по озеленяване, поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения, декоративно окастряне и подрязване на дървета и храсти. Критерий за възлагане е най-ниската цена. Срокът за получаване на офертите е 17 часа на 13 юни.

Прочетете също:

Оформят дървесните корони в района на новоремонтираната пешеходна зона

Днес ще бъде извършено оформяне на короните на чинарите с кубични форми на територията на ...