Начало / Общество / От днес са в сила новите правила  за ползвателите на електрически тротинетки в община Плевен

От днес са в сила новите правила  за ползвателите на електрически тротинетки в община Плевен

От днес, 8 септември, влиза в сила Наредбата за допълнение на действащата Наредба № 3/2000 г. на Общинския съвет – Плевен,  за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен, напомнят от общинската администрация. Причините за изготвяне на Наредбата  са все по-масовото навлизане на индивидуални електрически превозни средства /ИЕПС/ в обществения живот, добили гражданственост под наименованията „електрически скутери“ или „електрически тротинетки“, и реалните предпоставки за възникване на произшествия с тях поради липсата на актуална конкретна нормативна регламентация за движението им. Целта на Община Плевен е с новата Наредба да бъдат въведени ясни правила и изисквания  за движението  на ИЕПС на територията на общината, вкл. изрично определяне на зони и улици от местната инфраструктура, за които се въвежда забрана за движение на ИЕПС.

В тази връзка в Наредбата за допълнение на действащата Наредба № 3/2000 г. на Общинския съвет – Плевен,  е създадена нова Глава пета Б, със следното съдържание:

                                                                              „Глава пета Б

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ  СРЕДСТВА

Чл. 22ж. (1) Индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) на територията на община Плевен могат да бъдат управлявани при спазване на изискванията и ограниченията, регламентирани със Закона за движението по пътищата и настоящата Наредба.

(2) Лица под 14-годишна възраст нямат право да управляват ИЕПС.

(3) Лица на възраст от 14 до 16 години могат да управляват ИЕПС само по  велосипедната инфраструктура.

(4) Лица с навършена 16-годишна възраст могат да управляват ИЕПС по велосипедната инфраструктура и по уличната мрежа с максимално разрешена скорост до 50 kм/час.

(5) Всички водачи на ИЕПС до 18-годишна възраст  са длъжни да използват предпазна каска.

Чл. 22з.Максимално допустимата скорост за движение на  ИЕПС на територията на община Плевен е 15 км/час.

Чл.22и.Всяко  ИЕПС трябва да е оборудвано с изправни:

1.спирачки;

2.механичен или електронен звънец, като не се използва друга звукова сигнализация;

3.устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина  отпред;

4.устройство за излъчване на червена светлина отзад.

 Чл.22й. Водачите на ИЕПС са длъжни:

1.да се движат по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – най-близо до дясната граница на платното за движение;

2.в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управляват ИЕПС с включени светлини, както и да ползват светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъдат лесно забелязани;

3.да се движат с изправна спирачна система на управляваното ИЕПС;

4.да спазват останалите изисквания за управление на ИЕПС, регламентирани със Закона за движението по пътищата.

Чл.22к. На водачите на ИЕПС се  забранява:

1.да управляват ИЕПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;

2.да се движат по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение за всички превозни средства е над 50 kм/ч.

3.да се движат в зони и улици, обозначени с пътни знаци В9 – „Забранено е влизането на велосипеди“,  и  Г13 – „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии“;

4.да превозват други лица;

5.да се движат успоредно до друго ИЕПС или двуколесно пътно превозно средство; 

6.да управляват превозното средство, без да държат кормилото с ръка;

7.да се движат в непосредствена близост до друго ППС или да се държат за него;

8.да превозват, теглят или тласкат предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;

9.да използват мобилен телефон при управлението на ИЕПС.

Чл. 22л.(1) Забранява се движението на ИЕПС по тротоарните площи на всички населени места с изключение на маркираните тротоарни велосипедни алеи.

         (2) В урбанизираната територия на гр. Плевен и землището на града се забранява движението на ИЕПС в следните зони и местни пътища:

  1. Градска градина;
  2. площад „Възраждане“;
  3. площад „Стефан Стамболов“;
  4. ул. „Васил Левски“ – в зоната от пл. „Възраждане“ до пл. „Свобода“;
  5. пешеходните алеи на защитената местност „Кайлъка“;
  6. детски и спортни площадки.
  • 2.Създава се нов чл. 55 със следното съдържание:

         „Чл. 55.(1) Актовете за установяване на административни нарушения  по глава пета Б се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината на осн.чл. 167, ал.2, т.1 от Закона за движението по пътищата.

         (2) За нарушения на чл. 22з и чл. 22л от тази Наредба на виновните лица се налагат наказания „глоба“ в  размер от 10,00 лв.до 50,00 лв.

         (3) За нарушения на глава пета Б, извън случаите по предходната алинея, се налагат предвидените в Закона за движението по пътищата административни наказания.

(4) На основание чл. 189, ал.12 от ЗДП наказателните постановления за нарушения по предходните алинеи се издават от кмета на общината или определено от него длъжностно лице.“

 

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...