Акценти
Начало / Общество / Открита е процедура за втори прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Открита е процедура за втори прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ 

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.360 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ – Втори приемфинансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ” №2 от 03.07.2020 г. №1 от 11.11.2020 г. и чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” обявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – втори прием

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ има за цел да се развият възможностите за туризъм на територията, чрез създаване на инфраструктура, осигуряваща достъп до природни и културни обекти, както и интервенции за съхраняване, опазване и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на района. 

 1. Наименование на мярката от СВОМР:

Мярка  7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

 1. Допустими кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват могат да кандидатстват:

 1. Община Долна Митрополия и Община Долни Дъбник;
 2. Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на община Долна Митрополия или община Долни Дъбник. 

Критерии за допустимост:

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл. 18 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 1. Допустими дейности:

По Мярка  7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

4.1. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

4.2. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

4.3. Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

4.4. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

4.5. Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 1. Допустими за финансова помощ са следните разходи:

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

5.1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

5.2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

5.3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

5.4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 1. Период за прием:

Втори прием – поради налични остатъчни средства от приема с първи краен срок за подаване на проектни предложения

Начален срок: 16.11.2020 година

Краен срок: 18.12.2020 година, 17:00 часа; 

 1. Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

 1. Бюджет на приема:

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по първи прием – 300 000 лв.

Размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по Втори прием – налични остатъчни средства от приема с първи краен срок за подаване на проектни предложения в размер на 300 000 лв.

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 20 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 150 000 лева. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 20 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 150 000 лева. 

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, но размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърлят левовата стойност на 50 000 евро.

Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът за финансиране се определя въз основа на анализ „разходи-ползи“.

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

ТОЧКИ
1. Проектът е предложен от бенефициент НПО 20
2. Проектът е предложен от бенефициент община 15
3. Проектът се изпълнява в населено място различно от общинския център 20
4. Проектът води до подобряване на туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на територията на района 10
5. Проектът предвижда създаване на достъпна среда за хора с увреждания 15
6. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора – максимум 20 точки

§  Повече от 800 човека –20 т.

§  Повече от 400 човека -15 т.

§  До 400 човека – 10 т.

20

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 точки (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

 1. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Централен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: 

гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А.

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

 1. Елица Дякова – Изпълнителен директор на МИГ „Долна Митрополия-Долни Дъбник”

Телефон: 0877 74 51 54

 1.  Нина Петрова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0877 74 51 51

 1. Гергана Христова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0877 74 51 52

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по приема.

Допълнителни въпроси могат да се задават само на следната електронна поща: [email protected] , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“: http://migdmdd.eu/  и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

Прочетете също:

С юбилейна вечер Плевен чества 80-годишнината на Георги Константинов

С юбилейна вечер Плевен ще отбележи 80-годишнината на писателя и поет Георги Константинов. Творческата среща ...