Начало / Икономика / Определиха цени за продажба на 10 общински жилища в Плевен

Определиха цени за продажба на 10 общински жилища в Плевен

Общинският съвет на Плевен разгледа и утвърди списък на общински жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в тях по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и местната Наредба №18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища. На база на представени оценки от независими оценители съветниците гласуваха и продажни цени за съответните имоти.

Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба №18, по своето предназначение общинските жилища се разпределят по фондове, като съобразно потребностите на Общината предназначението им може да бъде променяно с решение на Общинския съвет по предложение на кмета. През периода 8 февруари – 22 август 2022 г. в Община Плевен са постъпили заявления за закупуване на общински жилища от наематели, настанени в тях по административен ред. В тази връзка днес съветниците взеха решения по две предложения, касаещи общинския жилищен фонд. Първото касаеше промени в Решение №265 от 30 юли 2020 г. на Общинския съвет, с което са определени броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища. Прието бе 38 жилища от фонд „Жилища за настаняване под наем“ да бъдат прехвърлени във фонд „Жилища за продажба“. С второто решение бе утвърден и списък от 10 общински жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в тях по административен ред и отговарящи на условията. Осем от жилищата са в жк „Дружба“ и две на територията на жк „Сторгозия“.

Съгласно общинската Наредба №18 наемател на общинско жилище, който е настанен в него по административен ред, може да го закупи, ако отговаря едновременно на следните условия:

– да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед не по–малко от 8 години без прекъсване;

– да обитава общинско жилище, предназначено за продажба;

– да не е извършвал през последната година нарушаване клаузите на договора за отдаване под наем на общинското жилище и да няма задължения от неизплатена наемна цена и консумативни разноски;

– общинско жилище, в което като наемател/и са настанени семействата на низходящи и възходящи, или братя и сестри, може да бъде продадено едновременно на наемателите в съсобственост в идеални части или на някой/някои от наемателите съобразно постигнатото от тях съгласие, представено пред общинската администрация в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

За закупуване на общинско жилище наемателят подава писмено искане до Кмета на Общината, като към искането служебно се прилагат документи за правоимащия наемател и за всички пълнолетни членове на семейството/домакинството /заповед за настаняване в общинско жилище; удостоверение за постоянен и настоящ адрес; удостоверение за семейно положение; удостоверение от Агенцията по вписванията за притежавани имоти и извършени сделки с тях през последните 5 години по постоянен и настоящ адрес и по месторождение; протокол от ОП „Жилфонд“, с който се удостоверява, че не е нарушавал клаузите по договора за настаняване; свидетелство за съдимост/.

Продажбата на общинско жилище се извършва съответно със заповед на Кмета на общината, след решение на Общинския съвет, в което се определят продажната цена, реда и условията на заплащане на жилището. Ако в посочения в заповедта срок за плащане купувачът не плати дължимите суми, се счита, че той се е отказал от закупуване и преписката се прекратява отново със заповед на Кмета на общината.

Общински жилища, които са къщи или етажи от къщи с прилежащи терени, не могат да се продават, освен по реда предвиден в ЗОС, отново след решение на Общинския съвет.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...