Акценти
Начало / Крими / Окръжна прокуратура – Плевен с 20% върнати от съда дела за 2015 година

Окръжна прокуратура – Плевен с 20% върнати от съда дела за 2015 година

Прокуратурата на Република България публикува доклад за дейността на Върховната касационна прокуратура, Националната следствена служба, Върховната административна прокуратура и на прокуратурите от страната през 2015 година. В него информацията за дейността на териториалните прокуратури и на разследващите органи е представена, съобразно фазите на наказателния процес – досъдебна и съдебна фаза. Направен е анализ на причините за върнатите от съда дела за доразследване и за постановените от съда и влезли в сила оправдателни съдебни актове.

По критерий за постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела, което е един от основните показатели за качеството и ефективността на прокурорската работа, Окръжната прокуратура в Плевен е сред тези с най-висок дял, сочат данните. От внесените за 2015 г. общо 33 411 прокурорски акта, от съд на прокурор са върнати 1 710 дела. Висок дял на върнати дела имат ОП – Перник – 38,5%, СпП – 32,3%, ВОП – София – 23,3%, ОП – Силистра – 22,5%, ОП – Ямбол – 21,6%, ОП – Плевен – 20,0%. Нисък е относителният дял на върнатите дела в ОП – Разград – 1,2%, ОП – Благоевград – 2,1%, ВОП – Пловдив – 2,6% и ОП – Монтана – 3,2%.

Сред причините за връщане на делата на Окръжна прокуратура – Плевен са допуснати съществени процесуални нарушения във фазата на досъдебното производство – непълно и/или неточно формулиране на обвинението в постановлението за привличане като обвиняем и нарушенията при изготвяне на обвинителните актове. Като основание за връщане на делата от съда, се изразяват в противоречия между обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт, непълно описание на фактическите обстоятелства, свързани с предмета на доказването, непосочване на квалифициращи признаци. Поради противоречие между диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт са върнати дела на окръжните прокуратури Бургас, Велико Търново, Плевен, Силистра, Търговище, Добрич, Пловдив и Кюстендил.

Висок относителен дял имат и върнатите дела за трафик на наркотици – 22% (63 дела) и за данъчни престъпления – 21,3% (61 дела), сочи още докладът. По прокуратури, върнатите дела за данъчни престъпления са в: СГП – 14,8% (9 дела); ОП Бургас и ОП Плевен – по 13,1% (8 дела), ОП Ст. Загора – 8,2% (5 дела). По дела за наркотици: СГП – 38% (24 дела), ОП В. Търново – 9,5% (6 дела), ОП Бургас, ОП Пазарджик и ОП Ст. Загора – по 6,3% (4 дела).

Значително намаление на абсолютния брой на оправданите лица е налице за Окръжните прокуратури в Пловдив, Сливен Перник, Плевен, Благоевград, показват още данните.

През отчетната година от прокурорите са предявени 470 граждански иска, от които 364 – от окръжните прокуратури. Разгледани са 309 иска, от които са уважени 267 или 86,41%. Уважени са всички искове, предявени от окръжните прокуратури Ямбол, Сливен, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, В. Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Кърджали, Кюстендил и Благоевград, което е показател за много високо качество на работата по този надзор. Както и в предходните години, най-съществен е делът на заведените искове за прекратяване на търговски дружества и на исковете за поставяне под запрещение.

 

 

Прочетете също:

Над 1 000 на 100 000 е заболяемостта от Ковид-19 в Плевен на 14-дневна база

Заболяемостта от Ковид-19 в община Плевен премина границата от 1 000 на 100 000 на ...