Начало / Крими / Окръжна прокуратура – Плевен с 20% върнати от съда дела за 2015 година

Окръжна прокуратура – Плевен с 20% върнати от съда дела за 2015 година

Прокуратурата на Република България публикува доклад за дейността на Върховната касационна прокуратура, Националната следствена служба, Върховната административна прокуратура и на прокуратурите от страната през 2015 година. В него информацията за дейността на териториалните прокуратури и на разследващите органи е представена, съобразно фазите на наказателния процес – досъдебна и съдебна фаза. Направен е анализ на причините за върнатите от съда дела за доразследване и за постановените от съда и влезли в сила оправдателни съдебни актове.

По критерий за постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела, което е един от основните показатели за качеството и ефективността на прокурорската работа, Окръжната прокуратура в Плевен е сред тези с най-висок дял, сочат данните. От внесените за 2015 г. общо 33 411 прокурорски акта, от съд на прокурор са върнати 1 710 дела. Висок дял на върнати дела имат ОП – Перник – 38,5%, СпП – 32,3%, ВОП – София – 23,3%, ОП – Силистра – 22,5%, ОП – Ямбол – 21,6%, ОП – Плевен – 20,0%. Нисък е относителният дял на върнатите дела в ОП – Разград – 1,2%, ОП – Благоевград – 2,1%, ВОП – Пловдив – 2,6% и ОП – Монтана – 3,2%.

Сред причините за връщане на делата на Окръжна прокуратура – Плевен са допуснати съществени процесуални нарушения във фазата на досъдебното производство – непълно и/или неточно формулиране на обвинението в постановлението за привличане като обвиняем и нарушенията при изготвяне на обвинителните актове. Като основание за връщане на делата от съда, се изразяват в противоречия между обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт, непълно описание на фактическите обстоятелства, свързани с предмета на доказването, непосочване на квалифициращи признаци. Поради противоречие между диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт са върнати дела на окръжните прокуратури Бургас, Велико Търново, Плевен, Силистра, Търговище, Добрич, Пловдив и Кюстендил.

Висок относителен дял имат и върнатите дела за трафик на наркотици – 22% (63 дела) и за данъчни престъпления – 21,3% (61 дела), сочи още докладът. По прокуратури, върнатите дела за данъчни престъпления са в: СГП – 14,8% (9 дела); ОП Бургас и ОП Плевен – по 13,1% (8 дела), ОП Ст. Загора – 8,2% (5 дела). По дела за наркотици: СГП – 38% (24 дела), ОП В. Търново – 9,5% (6 дела), ОП Бургас, ОП Пазарджик и ОП Ст. Загора – по 6,3% (4 дела).

Значително намаление на абсолютния брой на оправданите лица е налице за Окръжните прокуратури в Пловдив, Сливен Перник, Плевен, Благоевград, показват още данните.

През отчетната година от прокурорите са предявени 470 граждански иска, от които 364 – от окръжните прокуратури. Разгледани са 309 иска, от които са уважени 267 или 86,41%. Уважени са всички искове, предявени от окръжните прокуратури Ямбол, Сливен, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, В. Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Кърджали, Кюстендил и Благоевград, което е показател за много високо качество на работата по този надзор. Както и в предходните години, най-съществен е делът на заведените искове за прекратяване на търговски дружества и на исковете за поставяне под запрещение.

 

 

Прочетете също:

Предстои нов избор на превозвачи по автобусни линии за 10 маршрутни разписания от квотата на Община Плевен

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, ...