Акценти
Начало / Общество / Общински съвет – Плевен с тежка сесия, решава за оптимизацията на общинската училищна мрежа

Общински съвет – Плевен с тежка сесия, решава за оптимизацията на общинската училищна мрежа

По предварителен дневен ред от 40 точки заседава на 30 март Общински съвет – Плевен. Сесията е от 09,00 ч. в сграда „Гена Димитрова“. Сред основните точки на предстоящото заседание отново са въпросите, касаещи оптимизацията на общинската училищна мрежа в Плевен. Четвърта точка в дневния ред е предложението за откриване на ново основно училище с името „Васил Иванов Кунчев – Левски” във връзка с предстоящото преструктуриране на Гимназията с преподаване на чужди езици. Точки 14 и 15 са съответно предложенията за закриване на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и на ОУ „Васил Левски“.

На тази сесия предстои да бъдат разгледани и програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2017 година.

Точка първа в предварителния дневен ред на сесията е отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет за периода 25 февруари 2016 г. – 31 март 2016 г., след което съветниците трябва да вземат решение по предложение за промени в учредителния акт на „Паркстрой” ЕООД – Плевен. Промените касаят адресна регистрация на фирмата и предмета й на дейност.

Точки втора и трета са съответно представяне на анализ на училищната мрежа на територията на община Плевен и мерките за нейното преструктуриране, и предложението за откриване на ново основно училище в Плевен с името „Васил Иванов Кунчев – Левски”. Съгласно влезлия в сила Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ трябва да се предприемат действия Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици /ПГПЧЕ/ да бъде приведена в съответствие с изискванията на чл. 38 от Закона. В него се посочва, че според степента на образование в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен трябва да се обучават само ученици от 8 до 12 клас. Съгласно чл.38, ал.1, т.2 от ЗПУО учениците от 1 до 7 клас на ПГПЧЕ трябва да се обучават в отделно училище, което налага откриването и на новото учебно заведение. Предложението е то да носи името Основно училище „Васил Иванов Кунчев – Левски”. Обучението в него ще се осъществява при целодневна организация на учебния ден. Финансовото осигуряване на новосъздаденото основно училище ще бъде на база брой ученици 1- 7 клас, отделени от ПГПЧЕ, по единни разходни стандарти и предоставени добавки за съответния брой ученици. Осигурените средства са в размер на 972 302 лв., се посочва в предложението.

На предстоящата сесия ще бъдат обсъдени и три предложения, касаещи младежките дейности в общината. Точки пет, шест и седем са приемане на Стратегия за развитие на младите хора в Община Плевен /2017-2020 г./, предложение за Общински годишен план за младежта за 2017 г. и приемане на Календар за младежки дейности на Община Плевен за 2017-та.

На основание Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/, старейшините ще се запознаят и с годишния план за дейността на отдел „Вътрешен одит“ за периода 1 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г. Планът е утвърден от кмета на Общината и се представя за сведение на Общинския съвет.

На мартенската сесия предстои обсъждане на предложение за становище на Общински съвет – Плевен относно възстановяване статута на Плевенска филхармония, като Плевенска филхармония с открита оперна сцена „Христо Бръмбаров”. Вносител на предложението е председателят на местния парламент Мартин Митев. В писмо до Общинския съвет от 17 февруари тази година директорът на Плевенска филхармония Любомир Дяковски заявява искане за възстановяване статута на филхармонията като Плевенска филхармония с открита оперна сцена „Христо Бръмбаров”. С Постановление №14 от 31 януари 2011 г. на Министерския съвет думите „с открита оперна сцена „Хр.Бръмбаров“ са били заличени. Вследствие на това в момента Плевенска филхармония може да изпълнява само симфонични и камерни концерти и на практика се ограничава творческата й работа, възпрепятстват се и съвместните й изяви с Общински хор „Гена Димитрова“. С възстановяване статута й като Плевенска филхармония с открита оперна сцена тези ограничения ще отпадат и това ще даде възможност на културният институт да създава разнообразен творчески продукт – симфонични концерти, мюзикъли, оперни, оперетни и балетни спектакли, посочва в предложението си Мартин Митев. В тази връзка той предлага на местния парламент да излезе с положително становище по въпроса и да подкрепи действията за възстановяване статута на филхармонията като Плевенска филхармония с открита оперна сцена „Христо Бръмбаров”.

На тази сесия предстои да бъдат утвърдени програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за  2017 година – „Тролейбусен транспорт”, „Инжстрой”, „Паркстрой”, „Тибор”, „Дентален център І-Плевен”, „ДКЦ ІІ-Плевен”, „ДКЦ ІІІ-Плевен” и „Медицински център за рехабилитация и  спортна медицина І – Плевен”. Програмите на дружествата бяха разгледани в заседания на две от постоянните комисии към Общинския съвет – по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по “Бюджет и финансова политика”.

Общинският съвет ще разгледа и две предложения за ползване на финансови средства от събрани отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците – за изготвяне на анализи и допълнения към „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Плевен 2016-2020 г.” и за материали и консумативи за работата на Регионален център за управление на отпадъците.

Общинските съветници предстои да вземат решение и относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг. Средствата са нужни за текущи плащания на дейности по проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“ и за окончателно разплащане в размер до 3 407 060 лева.

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...