Начало / Общество / Общински съвет – Плевен, заседава по 29 предложения в четвъртък /дневен ред/

Общински съвет – Плевен, заседава по 29 предложения в четвъртък /дневен ред/

По предварителен дневен ред от 29 предложения ще заседава през септември Общински съвет – Плевен. Сесията е на 26 септември /четвъртък/ от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Първа и втора точка в дневния ред на съветниците са предложения за промени в две от общинските наредби – Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване и предложение за нова Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината.

Причина за промените в Наредба №1 са влезли в сила изменения в Закона за защита от шума в околната среда и създадените в него изцяло нови текстове. Те касаят регламентиране на шума в околната среда, предизвикван от физически и юридически лица и ЕТ, при дейността на търговски обекти, включително при озвучаването им с музика в часовете от 14,00 до 16,00 ч. и 23,00 до 08,00 ч. Подобни разпоредби към настоящия момент действат и в общинската Наредба №1 и на практика се получава дублиране на текстовете. С цел изпреварване на протест от страна на Окръжната прокуратура срещу валидността и законосъобразността на местния нормативен акт, дублираните текстове трябва да бъдат отстранени. Предлага се обединяване и на разпоредби, които предвиждат еднакви размери на санкциите.

Предложението за нова Наредба №15 е във връзка с развитието на Община Плевен и създаването на подходящи условия и подробна нормативна уредба на режима на поставяне на преместваеми обекти в съответствие с измененията в Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Предложеният проект за нова наредба обхваща нормите за: условията и реда за поставяне на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности; изискванията за представяне на индивидуален проект; срока на валидност на издаваните разрешения за разполагане на преместваеми съоръжения върху общински терени пред кафе-аперитиви, заведения за бързо хранене и други заведения за отдих и развлечения, представляващи летни градини и разрешенията за поставяне на преместваеми съоръжения върху общински терени пред търговски обекти; приемане на минимална разрешена площ за поставяне на машини за топли, студени напитки и пакетирани хранителни стоки и хладилни витрини; промяна в реда за премахване на преместваеми обекти и съоръжения.

Предложение за изменение на решение на Общинския съвет за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“, е под номер 3 в дневния ред. Точката е във връзка с приключването на проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“ и депозираното пред УО на ОП „Региони в растеж“ искане за окончателно плащане.

На това заседание съветниците предстои да се произнесат и по избора на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен. Процедурата стартира на основание решение на местния парламента от 27.06.2019 г. и е в изпълнение на Закона за съдебната власт. Съгласно Закона, мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за окръжните съдилища от района на Апелативен съд – гр.Велико Търново, изтича в края на тази година.

Пета точка в септемврийското заседание е именуване на новосъздадена улица в местността „Стража” в Плевен, след което ще бъде обсъдено предложение за осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината за 2019 г. за Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност ФК „Вихър“ – гр. Славяново. Средствата са за покриване на допълнителни разходи, възникнали за клуба във връзка с участието му във футболното първенство на страната в Трета северозападна лига.

Този месец дневният ред включва още: предложение за продажба на „Плувен комплекс“, заедно с изградените в него сгради и съоръжения в Източната индустриална зона на Плевен; предложения за прекратяване на концесионни договори за язовирите „Бохот – 1“ и „Бохот – 2“; отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в учебни заведения; одобрение на схема за поставяне на скулптурна композиция „Дева Мария от Фатима” по плана на гр. Плевен; и др. Ще бъдат взети решения и по предложение за безвъзмездно право на ползване на НАП за нуждите на офис за обслужване в Плевен и за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост /стая в сградата на ул. „Д. Константинов“ №23/ за нуждите на Регионална дирекция по горите – Ловеч.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   –   П Л Е В Е Н

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. свиквам

З А С Е Д А Н И Е

на 26 септември 2019 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Предложение относно изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на нова Наредба №15 на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изменение на Решение №530/30.03.2017 г. на Общински съвет – Плевен, изм. с Решение 958/22.05.2018 г., за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен.

Внася: Временна комисия по Решение №1364/27.06.2019 г. на ОбС – Плевен

 1. Предложение относно именуване на улица в град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен за 2019 година за Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност ФК „Вихър“ гр. Славяново.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 17854.201.1208 – частна общинска собственост, УПИ ІХ, кв.31 по плана на с. Гривица, Община Плевен, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионална дирекция по горите – гр. Ловеч, недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.2.8 – стая №442, находящ се в административна сграда на ул. „Д. Константинов“ №23, град Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на „Плувен комплекс“, представляващ урегулиран поземлен имот, заедно с изградените в него сгради и съоръжения, находящ се в град Плевен, УПИ VІІІ, кв.617, Източна индустриална зона.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 56722.656.558 на ул. „Иван Тодоров“ №8, град Плевен, актуван с АОС №41560/12.04.2016 г.

Внася: Стефан Милев – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно закупуване на недвижим имот – жилищна сграда и лятна кухня, попадащи в УПИ ІV-77, кв.104, по плана на с. Бръшляница.

Внася: Стефан Милев – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно закупуване на жилищен имот – двуетажна къща, лятна кухня и стопански сгради, попадащи в УПИ ІV-231, кв.10 по плана на с. Буковлък.

Внася: Стефан Милев – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Национална агенция за приходите за нуждите на офис за обслужване Плевен при ТД на НАП Велико Търново, върху недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.4.3 – конферентна зала на ул. „Д. Константинов“ №23б, град Плевен, актуван с АОС №37300/15.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.662.348 – УПИ ІV, кв.327 по плана на град Плевен, ул. „ген. Владимир Вазов“/ „Тунджа“, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно учредяване право на пристрояване на гараж към съществуваща сграда върху общински недвижим имот в с. Ясен, Община Плевен, ул. „Янко Сакъзов“ №21, УПИ Х-648, кв.56а – ПИ 87597.301.648.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК – 1495/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот-2“ – поземлен имот №000058 с площ 62,943 дка., находящ се в местността „Салийца“, село Бохот, актуван с АОС №31519/13.12.1999г.

     Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1494/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот-1“ – поземлен имот №000234 с площ 119,837 дка., находящ се в местността „Печеняка“, село Бохот, актуван с Акт за публична общинска собственост №31517/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион, с площ 2,00 кв.м., находящ се на спирка за масов градски транспорт (читалище „Извор 1959“), ул. „Стефан Караджа“ №20, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост в учебни заведения.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и нефункциониращи напоителни канали общинска собственост, включени в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 година и определяне на цена за ползването им.

Внася: Стефан Милев – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 56722.654.428 и  654.224, попадащи в границите на УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв. 715а по плана на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Проект за ПУП – ПЗ за разделяне на поземлен имот с идентификатор 56722.561.906 в съответствие с План за застрояване за поземлени имоти 56722.561.906 и 56722.561.904.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 155.11 в местността Габровец в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на пътна връзка и електропровод 20кV до ПИ 87597.21.24 в местността Деловете, землище с. Ясен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот 701.3221 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 383.13 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод 20кV до поземлен имот с идентификатор 65722.716.330, в местността Цигански лозя в землището на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 

 1. Предложение относно схема за поставяне на монументално – декоративни елементи, скулптурна композиция „Дева Мария от Фатима” в ПИ 56722.668.148 по плана на гр. Плевен на основание чл.57, ал.1 от ЗУТ.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно одобряване на проект за решение на Кмета на Община Плевен за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ част от ПИ с идентификатор 17854.51.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гривица, Община Плевен с площ 13 733 кв.м.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет. 

На основание чл. 46, ал.3 от ЗМСМА кметовете на кметствата се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до кметството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мартин Митев/

Прочетете също:

Бислимов отново поема футболния „Спартак“

Красимир Бислимов е новият старши треньор на мъжкия футболен отбор на Спартак (Плевен). Той заменя ...