Начало / Общество / Общински съвет – Плевен заседава днес по предварителен дневен ред от 38 точки

Общински съвет – Плевен заседава днес по предварителен дневен ред от 38 точки

Предложение за допълнение в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на общината влиза за обсъждане в Общински съвет – Плевен този месец. Точката е първа в предварителния дневен ред от общо 38 предложения на днешното заседание на местния парламент. Съветниците се събират от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС – https://obs.pleven.bg/.

Заседанието ще започне с обсъждане на предложените изменения в Наредба №1, след което ще бъде разгледано и изменение на решение на Общинския съвет относно отпускане на заем от Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ. С Решение №626 от 29.07.2021 г. е дадено съгласие Община Плевен да сключи договор с ФЛАГ, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг за реализация на проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“. В изпълнение на това решение е сключен договор за кредит със срок за усвояване до 31.03.2022 г. и издължаване на главницата до 25.08.2022 г. С последващо решение от 30 юни тази година Общинският съвет промени вида на кредита от „краткосрочен” на „дългосрочен” с нов срок за погасяване – 31.12.2022 г. Процесите по верификация на междинното искане за плащане, депозирано пред Управляващия орган на Програмата обаче не са приключили и това налага ново удължаване на срока за възстановяване на заема – предложението е за срок за погасяване 30.06.2023 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за това.

Трета точка в дневния ред е изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за текущата година. Програмата е част от Сборния бюджет на Общината за 2022 г., който е в размер на 156 373 023 лв. Със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи е предвидено извършването на основен ремонт на ул. „Бургас“ – 175 670 лв., ул. „Родопи“ – 120 000 лв., и ул. „Кара Колю“ – 1 352 215 лв. Ремонтът на първите две е завършен и изпълнението е, както следва: ул. „Бургас“ – 173 105 лв., и ул. „Родопи“ – 107 425 лв. Предложението касае реализираната икономия от 15 140 лв. и използването й за финансиране на друг обект.

Общинският съвет ще разгледа предложение и за даване на съгласие за осигуряване на средства за актуализация на стойността на договор с предмет „Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа, собственост на оператора, и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции”. Договорът е във връзка с изпълнението на проекта за утвърждаване на екологосъобразен обществен електротранспорт в Плевен, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Този месец за обсъждане влизат и три предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване на читалища в общината върху общински недвижим имоти поради изтичане на досегашните договори за това. Постъпилите заявления са от НЧ „Христо Ботев – 1959“ – гр. Плевен, НЧ „Просвета – 1923“ – с. Ясен и НЧ „Наука 1927” – с. Брестовец.

Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения е осма точка в дневния ред на заседанието в четвъртък. Предложението касае ОУ „Васил Левски“ – гр. Плевен и процедура за отдаване под наем на част от физкултурния салон за провеждане на допълнителни форми на обучение по баскетбол.

Дневният ред на сесията включва още: Промяна на одобрена от главния архитект схема за разполагане на преместваеми обекти – 17 павилиона за търговска и обслужваща дейност, разположени по плана на гр. Славяново; Приемане на 5 нови схеми за рекламно-информационни елементи /РИЕ/ (билбордове), собственост на Община Плевен; Разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в тях по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и общинската Наредба №, както и определяне на продажни цени на жилищата; Предложение за проект за довеждащ водопровод в местността Стража в землището на гр. Плевен; Проект за улична канализация по ул. „Райски кът“ в областния център; Предложение за допускане частично изменение на Общия устройствен план на гр. Плевен; др.

Последните две точки в предварителния дневен ред са питания от общинските съветници Веселка Лилова от групата на ПП „ГЕРБ“, и от Свилен Атанасов – общински съветник от групата на „БСП за България“.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-24112022-g

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...