Начало / Общество / Общинските търговски дружества в Червен бряг отчитат дейността си за 2013 г

Общинските търговски дружества в Червен бряг отчитат дейността си за 2013 г

Община Червен бряг

Постоянните комисии при Общинския съвет в Червен бряг ще заседават днес и утре. Работните срещи ще се проведат в Заседателната зала на VІ етаж в сградата на общината. Комисията по земеделие, гори и водно стопанство ще заседава днес от 13.00 часа, Комисията по транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права започва работа в 14.30 часа, Комисията по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология се събира в 16.00 часа, а Комисията по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии започва работа в 17.00 часа.

Утре, 23 април, са заседанията на Комисията по образование, култура и  вероизповедния – 11.30 часа, на Комисията по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси – 13.00 часа, на Комисията по здравеопазване, младежта и спорта – 15.00 часа, и на Комисията по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска  собственост – от 17.00 часа.

Съветниците ще разгледат Отчета на Общинските търговски дружества за 2013 г. и за първото тримесечие на 2014 година. Ще се запознаят с информация за дейността на дирекция „Бюро по труда“ в Червен бряг през 2013 г. и със състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2013 година, както и с обхвата и насочеността на програмите за  временна трудова заетост.

Те ще приемат предложение за приемане на строителна програма за изграждане, ремонт и поддръжка на общински пътища 2014 г., ще се запознаят с информация за снегопочистването в общината и с информация за състоянието на гробищните паркове на територията на общината. Кметът Павлин Фильовски ще отчете втората година от управленския си мандат.

Старейшините ще обсъдят предложение за изменение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предложение за приемане на Наредба  за търговската дейност на територията на община Червен бряг и предложение за изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги.

Общинските съветници ще вземат решение за разкриване  на Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище като делегирана от държавата дейност, както и за разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция като делегирана от държавата дейност в община Червен бряг. Те ще обсъдят и предложение за приемане на годишен план за действие за 2015 година по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Червен бряг 2011-2015 г.

Прочетете също:

Отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2021 г. ще бъде представен днес пред ОбС – Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира днес за редовно заседание с предварителен дневен ред от ...