Акценти
Начало / Общество / Община Гулянци стартира социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Община Гулянци стартира социалната услуга „Асистентска подкрепа“

През 2021 г. Община Гулянци, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги, започна приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и кандидати за работа по нея. За Община Гулянци са определени 53 потребители обслужвани от 18 социални асистенти.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
• лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са:
• Заявление-декларация (по образец);
• Документ за самоличност (за справка);
• Експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК (копие);
• Медицинска документация – протокол на ЛКК, епикризи (при наличие на такива документи)
• Други документи по преценка на кандидат-потребителя.
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
За предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не се заплаща потребителска такса.
Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се предоставя от наети на трудово правоотношение 18 социални асистенти на пълен работен ден, като кандидатите трябва да са лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Всеки социален асистент ще предоставя услуга на повече от едно лице.
Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление от кандидата (по образец);
• Документ за самоличност (за справка);
• Автобиография;
• Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо);
• Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове;
Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа се подават в Общинска администрация Гулянци, ул. „В. Левски“ № 32, в Центъра за услуги и информация на граждани, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Гулянци на адрес: www.gulyantsi.bg.
Отделно от социалната услуга „Асистентска подкрепа”, по други проекти и механизма „Лична помощ”, Община Гулянци предоставя интегрирани здравни и социални услуги на над 400 потребители – възрастни хора, лица с увреждания и хора в нужда от общината.

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...