Начало / Общество / Няма да се подават нови заявления-декларации за детските

Няма да се подават нови заявления-декларации за детските

Всички семейства с отпуснати месечни семейни помощи през 2015 г., няма да бъдат задължени да подават нови заявления – декларации през януари 2016 г. Това става ясно от разпространен информационен материал от  Министерство на труда и социалната политика във връзка с промените в Закона за семейните помощи за деца, които влизат в сила от следващата година.

Дирекциите „Социално подпомагане“ служебно ще актуализират размерите на месечните семейни помощи, отпуснати след 1 февруари 2015 г., в съответствие с определените общи размери на помощите за семействата с различен брой деца.

Дирекциите „Социално подпомагане“ служебно ще удължат срока на отпуснатите след 1 февруари 2015 г. помощи до достигане на общ срок за получаване на помощта от 12 месеца. Това означава, че ако на семейството помощта е отпусната от м. април 2015 г., то ще продължи да я получава до м. април 2016 г., т.е. общо 12 месеца.

Семействата с отпуснати месечни семейни помощи в периода 1 март 2015 г. – 28 юли 2015 г. по график, писмено ще уведомяват съответната дирекция „Социално подпомагане“ за:

 – настъпили промени в условията за получаване на помощта, съгласно въведеното от 28 юли 2015 г. задължение за това в Закона;

– спазването на условието семейството да живее постоянно в страната;

– съответствието с една от трите дефиниции за „семейство“, съгласно Закона за семейни помощи за деца – „семейство на родители със сключен граждански брак“, „семейство на съжителстващи родители, без сключен граждански брак“ и „семейство на родител, който отглежда сам децата си“.

Графикът е както следва: до 31 януари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;  до 29 февруари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.; до 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

При представяне на информация от семейството, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечната помощ, дирекция „Социално подпомагане“ ще извърши проверка в 30-дневен срок, в резултат на която може да измени, спре или прекрати помощта за всички или част от децата в семейството.

Ново заявление-декларация преди изтичане на срока на отпуснатата в периода 1 март 2015 г. – 28 юли 2015 г. помощ, следва да се подаде единствено в следния случай: когато семейството е на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак.

В случаите, при които се налага подаване на ново заявление-декларация от съжителстващите родители, помощта няма да се прекратява, до издаването на Заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ въз основа на новото заявление-декларация.

Семействата, на които са отпуснати месечни семейни помощи от 1 януари и 1 февруари 2015 г. не са включени в графика, тъй като 12-месечният срок на подпомагане изтича съответно през м. декември 2015 г. и м. януари 2016 г.

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...