Акценти
Начало / Общество / Новият Общински съвет ще проведе първото си заседание следващата седмица 

Новият Общински съвет ще проведе първото си заседание следващата седмица 

Новият Общински съвет на Плевен, мандат 2019 – 2023г. се събира за първо редовно заседание след официалното си встъпване в правомощия. Предварителният дневен ред на сесията, насрочена за 28 ноември /четвъртък/, включва 20 предложения. Заседанието е от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”.

Първа точка в предварителния дневен ред е предложение за определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Сдружението представлява и защитава интересите на своите членове – общините пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната в частта му за общините, осъществява и други функции, определени със закон и с устава му. Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание и съгласно устава на организацията в двумесечен срок след провеждането на първото си заседание, новоизбраният общински съвет следва да определи своя представител в този ръководен орган.

На тази сесия Общински съвет – Плевен, следва да определи и членове на местната комисия за работа с граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, както и свои представители в Областния съвет за развитие и в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. Ще бъдат избрани и още две комисии – комисия за решаване на жилищните нужди на гражданите и комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

Дневният ред включва още: предложение за удължаване срока на ликвидацията на „Дентален център І – Плевен“ ЕООД; промяна в плана за финансиране на капиталовите разходи през 2019г.; предложения за кандидатстване на Община Плевен с проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен етап-2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Съветниците ще обсъждат също: предложение за Програма за опазване на околната среда на Община Плевен 2019-2021 г.; годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен през 2020г.; актуализация на Сборния бюджет на Общината за 2019-а. Ще бъдат разгледани и точки за промени в две решения, приети в предходния мандат.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за  заседанието, са публикувани на страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ / „Заседания на Общински съвет“ – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-28112019-g

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...