Акценти
Начало / Общество / Наредба предвижда глоби от 50 до 600 лева за лошо поддържане на междублоковите пространства

Наредба предвижда глоби от 50 до 600 лева за лошо поддържане на междублоковите пространства

Собственик или обитател в сграда с режим на етажна собственост, който наруши правилата за поддържане и използване на прилежащата площ, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице. Това е записано в предложението за Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост, което ще разгледа Общински съвет – Плевен. Причините, които налагат приемането на проекта за Наредба, са свързани с това, че в досега действащите разпоредби за опазване на околната среда в Община Плевен липсват необходимите предпоставки за изпълнение на регламентираните задължения на собствениците и ползвателите в сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. До настоящия момент Общински съвет – Плевен не е обсъждал и приемал такъв подзаконов нормативен акт, поради което кметът на Плевен Георг Спартански внася предложението за Наредбата.

Целта на Наредбата е с нея да бъдат определени условията и реда за начина и контрола по поддържането и използването на прилежащата площ от етажната собственост. С определянето на прилежаща площ ще се подобрят условията за опазване и поддържане на чистотата на околната среда, за формиране на благоприятна жизнена среда и за по-добър естетически облик на град Плевен чрез активното участие на гражданите, сочат мотивите на предложението.

Контрол по прилагане на Наредба, заповедите и приложените към тях скици за прилежаща площ и нейното стопанисване от етажните собственици ще се упражнява от определени от кмета на Общината длъжностни лица, пише още в проекта. При констатиране на нарушения или неспазване на заповедите, се съставят констативни протоколи, от длъжностните лица, както и актове за установяване на административни нарушения по Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. Въз основа на съставените актове по ЗАНН, се издават наказателни постановления от кмета на Община Плевен, или от оправомощени от него длъжностни лица. При повторно нарушение наказанието е глоба от 100 до 300 лв., когато е физическо лице, или имуществена санкция от 300 до 600 лв., когато е юридическо лице.

Прочетете също:

Зелен коридор за ваксинация на 30 април и 3 май

На 30 април и 3 май в МБАЛ „Свети Панталеймон“ – Плевен, ул. Трите бора ...