Начало / Култура / МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник проведе информационни срещи през месец декември

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник проведе информационни срещи през месец декември

През месец декември 2019 година екипът на “Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” организира и проведе осем информационни срещи  и две информационни срещи: пресконференции в селата и градовете  на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник. В срещите участваха земеделски производители, представители на бизнеса, представители на кметствата и читалищата, членове на МИГ, заинтересовани лица, местни лидери и жители на населените места.

Целта на информационните срещи е повишаване на интереса и информираността за подхода Водено от общностите местно развитие, запознаване на потенциалните бенефициенти с напредъка по изпълнението на дейностите и мерките, включени в Стратегията за ВОМР, мерките, по които предстои да бъдат стартирани процедури за прием на проектни предложения до края на 2019 г., индикативния график за прием на проектни предложения за 2020 г.

Информационните срещи се изпълняват от МИГ във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, в  изпълнение на Споразумение № РД50-26/05.04.2018 г., подписано с Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Екипът на МИГ благодари на всички участници в срещите за проявения интерес към дейността ни и възможностите, които предоставя Стратегията за ВОМР за устойчив растеж и европейско развитие на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник!

Повече информация можете да намерите в интернет страницата на МИГ http://migdmdd.eu/, както и на място в офисите на сдружението в гр. Долна Митрополия и в гр. Долни Дъбник.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...