Начало / Икономика / МИГ Белене-Никопол обявява прием на проектни предложения по ОПОС 2014-2020

МИГ Белене-Никопол обявява прием на проектни предложения по ОПОС 2014-2020

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

BG16M1OP002-3.030 „МИГ Белене – Никопол, Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“  по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“

Местна инициативна група Белене-Никопол кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“.

Целта на процедурата е осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове/местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на МИГ Белене-Никопол.

Допустими бенефициенти по процедурата са:

  1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Белене-Никопол и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда.
  2. Общини със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Белене-Никопол:

2.1 Община Белене;

2.2. Община Никопол.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 979 987,00 лв. с ДДС.

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:

  1. Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на прирозащитното състояние на видове и/или типове местообитания от мрежата Натура 2000.
  2. Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни.
  3. Спомагателни дейности, необходими за подготовката на проекта.
  4. Организация и управление на проекта.
  5. Мерки за информация и комуникация.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ Белене-Никопол – http://mig-bn.eu/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 12:00 часа на 17.08.2020 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва номер на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: [email protected]

 

 

 

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...