Начало / Последни новини / МИГ „Белене-Никопол“ обявява подбор на проектни предложения

МИГ „Белене-Никопол“ обявява подбор на проектни предложения

 

ОБЯВА

за подбор на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“, ЧРЕЗ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ,  ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На основание Решения № 12 и 13 от 22.03.2021 г. на Колективния управителен орган на СНЦ “МИГ Белене – Никопол”, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР,

Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.094

Оперативна програма:

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020

Мярка:

19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Наименование на процедурата:

„МИГ Белене–Никопол, мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Основни цели на процедурата:

Инвестиционна подкрепа за подобряване  цялостната дейност на преработвателните предприятия, чрез внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи водещи до :

 1. по-добро използване на факторите за производство;
 2. въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 3. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 4. постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 5. подобряване опазването на околната среда.

Допустими кандидати:

 1. Земеделски стопани;
 2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите по т. 1 и 2 трябва да са регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП , доказали СПО (стандартен производствен обем) на стопанството ≥ 2000 евро;

Кандидатите трябва да  имат седалище и адрес на управление и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ Белене-Никопол.

Допустими  дейности:

Подкрепата ще бъде насочена към:

 1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими разходи:

Допустимите за финансова помощ са следните разходи:

А. Разходи за материални инвестиции:

 1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. Закупуване на земя до размера на данъчната й оценка, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 2. Закупуване на сгради да размера на данъчната им оценка, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ Белене-Никопол;
 3. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 4. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 5. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността, включително чрез финансов лизинг;

Б. Разходи за нематериални инвестиции:

 1. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 2. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 3. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т. 3 и 4 не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи .

Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.

Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима собственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.

Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

Период на прием и място на подаване  на проектните предложения:

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с два крайни срока за кандидатстване:

Първи прием:

Начален срок за подаване на проектните предложения: 10.05.2021 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30.06.2021 г., 16:30 ч.

Втори прием (при наличие на остатъчни средства след първи прием):

Краен срок за подаване на проектните предложения: 25.10.2021 г., 16:30 ч.

Място на подаване на проектните предложения: Проектните предложения по настоящата процедура се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) .

Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е:

https://eumis2020.government.bg.

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор  на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР е в размер на 300 000 лв.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за един проект:

Допустимите за финансово подпомагане разходи по проект включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Съгласно финансовите условия по мярката от одобрената СВОМР на МИГ Белене – Никопол:

 1. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 20 000 евро –  39 116, 60 лв.
 2. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 50 000 евро – 97 791, 50 лв.
 3. Максималният размер на общите допустими разходи по мярката за един кандидат, подал проекти в рамките на изпълнение на стратегията за ВОМР не може да надвишава 150 000 евро – 293 374, 50 лв.

Безвъзмездна финансова помощ:

1.Минимален размер на БФП

1.1. 40 % за кандидати големи предприятия – 15 646, 40 лв.

1.2. 50 % за кандидати микро-, малки или средни предприятия – 19 558, 00 лв.

 1. Максимален размер на БФП

2.1. 40 % за кандидати големи предприятия – 39 116, 00 лв.

2.2. 50 % за кандидати микро-,малки или средни предприятия – 48 895, 00 лв.

В минималния и максималния размер на безвъзмездна финансова помощ се включват планираните преки и непреки разходи в бюджета на всяко едно проектно предложение.

Интензитет на финансовата помощ:

В размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на БФП се осигурява от кандидата. Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Критерий за избор на проекти и тяхната тежест:

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 

 

ТОЧКИ

 

1

 

Инвестиции за преработка на суровини от секторите животновъдство и пчеларство, черупкови и други трайни насаждения,  зеленчукопроизводство и етерично- маслени култури.

 

 

25

 

2

 

Инвестиции за въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост.

                                                       

 

40

  2.1. Проектът предвижда дейности и инвестиции, които водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието 20
  2.2.

 

Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието 20
 

3

 

Над 75 % от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана.

 

 

10

 

4

 

Инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост (Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти).

                                                                                                                                

 

10

 

5

 

Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони.                                                                                         

 

15

  5.1. 1 работно място 5
  5.2. 2 работни места 10
  5.3. Повече от 2 работни места 15
ОБЩО: 100

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 25 точки по критериите за подбор.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

ица за контакт:

Изпълнителен директор – тел.: 0878853963

Експерт СВОМР – тел.: 0886324704

е-mail: migbn@abv.bg
адрес: гр. Белене, пл.”България” №1, ет. 1 Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ Белене – Никопол” – http://www.mig-bn.eu./;
 • на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Белене-Никопол – [email protected], като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проектни предложения.

Начин за подаване на проектни предложения

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...