Начало / Здравеопазване / Здравноосигурените български студенти и ученици в страни от ЕС ползват безплатен пакет медицински услуги

Здравноосигурените български студенти и ученици в страни от ЕС ползват безплатен пакет медицински услуги

здравни вноски студентиПо време на своето обучение в държавите от Обединена Европа – страните от Европейския съюз (ЕС), тези по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария, българските ученици, редовни студенти и докторанти по държавна поръчка могат да ползват (при необходимост) медицинска помощ от пакета на публичното здравеопазване в съответната държава, ако са с непрекъснати здравноосигурителни права съгласно българското законодателство. Това съобщават от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Според европейските регламенти за координация на социалната сигурност приложимо осигурително законодателство за учениците и редовните студенти е законодателството на държавата, от която идват основните средства за тяхната издръжка. Времето на обучението в друга държава се приема за временен престой там, а доказването на валидно здравно осигуряване в компетентната държава и оказването на медицинска помощ на български ученици, редовни студенти и докторанти по държавна поръчка в ЕС/ЕИП/Швейцария се осъществява единствено с валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Предоставената неотложна медицинска помощ на българските учащи се е за сметка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

ЕЗОК има срок на валидност една година (в общия случай). При изтичане на срока й лицата подават документи за издаване на нова. За целта учащите се следва да не прекъсват своето здравно осигуряване в България. Ако те са редовни студенти до 26-годишна възраст, непълнолетни лица или ученици (до завършване на средното образование), здравните им вноски са за сметка на републиканския бюджет на България.

При записване в съответното учебно заведение в ЕС и при успешното завършване на всяка учебна година/семестър редовните студенти, до навършване на 26-годишна възраст, трябва да представят в съответното териториално поделение на Националната агенция за приходите (НАП) по местоживеене в България удостоверение със заверен превод на български език от чуждото учебно заведение. Документът удостоверява, че те са редовни студенти там, което ще приведе в действие съответната разпоредба на Закона за здравното осигуряване и здравните им вноски ще бъдат заплатени от републиканския ни бюджет.

Редовните студенти над 26-годишна възраст трябва да се самоосигуряват, като внасят (лично или чрез пълномощник) дължимата сума за здравноосигурителни вноски по обявените от НАП сметки и подават в съответното териториално поделение на НАП по местоживеене Декларация № 7 на НАП за лица, подлежащи на самоосигуряване. До 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят здравните осигуровки трябва да се извършва банков превод на дължимата здравна вноска.

Ако български редовен студент в държава от ЕС, ЕИП или Швейцария започне легална работа там (извън временната студентска почасова заетост), той подлежи на осигуряване в държавата по извършване на трудовата дейност. Тогава компетентна държава за здравното му осигуряване и за издаване на всички необходими европейски документи е държавата по месторабота.

Прочетете също:

Денонощният кабинет за ваксиниране срещу КОВИД-19 ще е в МБАЛ „Св. Панталеймон“

За промяна в лечебното заведение, в което ще работи денонощен имунизационен кабинет за поставяне на ...