Начало / Крими / Затворници от Затвор – Плевен се жалват, че храната им се сервира от постови без здравна книжка

Затворници от Затвор – Плевен се жалват, че храната им се сервира от постови без здравна книжка

Затворници от Затвор – Плевен се жалват пред Административен съд – Плевен, че храната им се сервира от постови, който не е преминал нужните изследвания за здравна книжка. Административното дело е образувано по искова молба на Х.А.Х. и Х.Т.А., изтърпяващи наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Плевен срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – София с посочено правно основание чл. 71 ал.1 т.1 от Закона за защита от дискриминация. Молбата е с искане да се установи по отношение на ищците дискриминационно третиране по признак „лично положение”, изразяващо се в по-неблагоприятно отношение в сравнение с другите осъдени на същото наказание в Затвора – Ловеч, Затвора – София и други пенитециарни заведения, поради това че за периода 15.03.2013г. до 15.01.2014г. в Затвора -Плевен в 307-мо помещение храната им се сервира от постовия, който е служител на ГДИН – София, докато в Затвора – Ловеч – 11-та група храната се сервира от лица, които са със здравни книжки, преминали предварителни и периодични прегледи.
Делото е било образувано първоначално пред Софийски Районен съд и препратено по подсъдност на Административен съд – Плевен. Районният съд е счел, че в исковата молба са изложени твърдения, че неравнопоставеното третиране е допуснато от служители на затворническата администрация, поради което съгласно Тълкувателно постановление от 19.05.2015г. на Общото събрание на ВКС и ВАС – т.4, когато дискриминация е допусната от административен орган, искът по чл. 71 от Закона за защита от дискриминация се разглежда от съответния административен съд, независимо дали се е развило административно производство. Затова е приел, че следва да изпрати делото за разглеждане на Административен съд – Плевен.
Предмет на иска е установяване само на дискриминационно третиране по отношение на ищците от администрацията на Затвора – Плевен – пряка дискриминация на осн. чл. 4 ал.2 от ЗЗДискр., основана на лично положение, но не е налице иск за преустановяване на нарушението и присъждане на обезщетение за вреди, произтичащи от незаконосъобразни действия на административен орган по смисъла на чл. 203 от АПК.
Настоящият съд счита, че в този случай Комисията за защита от дискриминация е компетентна да се произнесе по така депозираното искане за установяване на дискриминационно третиране, тъй като не е налице иск за обезщетение за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавни органи или длъжностни лица, уреждащи равенство в третирането по ЗЗДискр, който да подлежи на разглеждане ред Административен съд – Плевен.
Съдът е решил да изпрати делото като преписка по подведомственост на Комисията за защита от дискриминация за произнасяне по искането на Х.А.Х. и Х.Т.А., изтърпяващи наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Плевен. Производството  по описа на Административен съд – Плевен е прекратено.
Определението може да се обжалва от страните и от Комисията за защита от дискриминация с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението.

Прочетете също:

72 лица с репродуктивни проблеми от община Плевен ще получат финансова помощ   

Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на ...