Начало / Общество / Георг Спартански: Бюджетът на Община Плевен за 2021 година е консервативен и разчетен на база очаквани реални приходи

Георг Спартански: Бюджетът на Община Плевен за 2021 година е консервативен и разчетен на база очаквани реални приходи

Като консервативен и разчетен на база очаквани реални приходи определи проекта за Бюджет`2021 кметът Георг Спартански. Общественото обсъждане на проекта се проведе в зала „Катя Попова“ в присъствието на председателя на Общински съвет Мартин Митев, заместник-кмета с ресор „Финанси и икономика“ Милен Яков, общински съветници, кметове на малки населени места, граждани, журналисти. Кметът подчерта, че ситуацията, пред която сме изправени заради пандемията от коронавирус, е тежка за всички, че очакванията му са за трудна година. „За първи път през 2020-а постъпленията са по-малко от предходната година, при това с над 3 млн. 323 хил. лв. И през 2021-а нещата няма да са по-различни. Затова разходи ще се правят на база събрани ефективно пари, ще се харчат средства, които сме събрали реално, не виртуално. Можем да завишаваме приходите с „кухи“ прогнози, но няма да е коректно спрямо хората“, каза още г-н Спартански. Той припомни, че през настоящата година ще се провеждат и два вида избори, което ще създаде допълнителни трудности.

По време на обсъждането гражданите имаха възможност да попитат за подробности по включените в Инвестиционната програма за 2021 година обекти, както и да предложат нови за финансиране; за средствата за дейностите в малките населени места; за кандидатстването на Община Плевен с проекти по европейски програми; за инициативи за насърчаване на младите хора и участието им в културния живот и др.

Проектът за Бюджет на Община Плевен очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на Общината. Финансовият план отчита характерните икономически тенденции за региона, съобразен е с принципите на управление, включени в програмата за настоящия мандат, както и заложените приоритети.

Приходите в проекта за Бюджет за 2021 година са съобразени с факторите, формиращи собствената приходна база – данъчните основи, върху които се определят местните данъчни ставки, размера на местните данъци и такси и цени на услуги, достигнатата събираемост и възможности за нейното подобряване, както и влиянието на пандемията от COVID-19. Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2021 год. е 125 643 919 лв. Приходите за държавни дейности са 84 887 071 лв., а местните приходи – 40 756 848 лв. Със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 год. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 79 579 513 лева. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 74 003 313 лв., трансфери за местни дейности – 3 644 400 лв. /обща изравнителна субсидия 3 344 100 лв. и 300 300 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/, целевата субсидия за капиталови разходи е с общ размер 1 931 800 лв. Проектът за местни приходи /без предвидените за местни дейности средства/ е в размер на 35 246 648 лв., в това число от имуществени и други данъци – 17 390 000 лв., неданъчни приходи – 15 713 600 лв., приходи и доходи от собственост – 4 306 000 лв. и др. Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и допълнени наредби, запазване размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги, продължаващи действия за подобряване на събираемостта на приходите.

При разработване на разходната част на Бюджет`2021 са взети предвид основни показатели за планиране на разходите: максимален размер на новите задължения, които могат да бъдат поети през годината; максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината; размер на просрочени задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета през 2021 год.; размер на просрочените вземания, които се очаква да бъдат събрани. Разходите, предвидени за делегираните от държавата дейности за 2021 год., са в размер на общо 74 003 313 лв., а тези за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности са 40 756 848 лв. По функции с най-голям относителен дял в разходите по сборния бюджет за 2021 година традиционно е функция „Образование“ с 49.23 %, следвана от „Жилищно строителство и БКС“ със 7.74 %, „Икономически дейности“ – 7.54 %, „Общи държавни служби“ – 7.28 %, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 6.51 %, „Култура, спорт, почивка и религиозни дейности“ – 5.74 % и т.н.

За финансиране на Инвестиционната програма на Община Плевен се разчита на собствени приходи, целева субсидия от Републиканския бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз. За 2021 год. програмата е на обща стойност 9 706 700 лв.

С Постановление № 360 от 10 декември 2020 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г., беше одобрен допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Плевен в общ размер на 2 300 000 лв. От тях за„Ремонт и поддръжка на парк „Кайлъка” и на прилежащата му инфраструктура“ – 1 000 000 лв., за „Основен ремонт на улици в гр. Плевен“ – 1 300 000 лв. Улиците са „Калофер“, „Гюмюрджина“, „Кратово“, улица до ДГ „Дружба“, „Неофит Бозвели“, „Странджа“, „Бургас“, „Ген. Колев“ и „Ген. Столетов“.

В Инвестиционната програма е включено разширение на гробищния парк „Чаира“, ремонт на ХГ „Илия Бешков“, на Автогарата, на детските градини „Кокиче“ и „Звънче“, на общински път ПИ 56722,29,32 към завод „Рубин“; основен ремонт на тротоара на бул. „Данаил Попов“ от площад „Ст. Стамболов“ до ул. „Цар Борис III“; укрепване на свлачището при новата Регионална система за управление на отпадъците в с. Буковлък, на свлачището по пътя за с. Коиловци и др.

Проектът за Бюджет на Община Плевен за 2021 година ще бъде обсъден на редовното заседание на Общинския съвет в края на м. февруари.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...