Акценти
Начало / Икономика / Актуално от МИГ Белене-Никопол

Актуално от МИГ Белене-Никопол

 

 

 

 

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Белене – Никопол” продължава изпълнението на дейностите,  свързани с приетата  Програма  за работа на Сдружението през  2018 г. и одобреното Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-11 /25.01.2017 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

На 19.11.2018 г. приключи приемът на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез СВОМР. В рамките на срока за кандидатстване са подадени общо 14 броя проектни предложения на обща стойност 1 878 416,71 лв. (стойност на БФП – 939 208,35 лв.).  Към настоящия момент проектите са в процес на оценка.

Разработени са Насоките  за кандидатстване с проектни предложения по Подмярка 4.2

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и  Подмярка 6.4

„Инвестиционна  подкрепа за неземеделски дейности” от  ПРСР 2014 – 2020 г. , като се очаква тяхното съгласуване с УО на ПРСР и публикуването им на сайта на Сдружението и в ИСУН 2020.

Сдружение „МИГ Белене- Никопол“ приключи успешно и информационната кампания за 2017 г., свързана с популяризирането  на Стратегията за Водено от общностите местно  развитие (СВОМР), мерките залегнали  в  нея и напредъка в работата на МИГ Белене- Никопол в изпълнение на Споразумение № РД 50-11 от 25.11.2018 г.  Последните от 10 информационни срещи бяха проведени на 28 и 29 ноември с представителите на местната общност в селата Деков и Татари  – община Белене  и  селата  Асеново и Въбел  в община Никопол. На  участниците бе предоставена информация за работата на СНЦ „МИГ Белене – Никопол“ възможностите, които предлага Стратегията за ВОМР на конкретните  целеви групи, отворените процедури за избор на проектни предложения  и мерките, които предстоят да бъдат открити.

Важно: Заинтересованите лица и потенциалните  бенефициенти  следва  да следят за актуална информация  по всички  въпроси, свързани с  предстоящи приеми по мерките от Стратегията  за ВОМР  на интернет страницата на МИГ на адрес:    web: www.mig-bn.eu и в ИСУН 2020.

За допълнителна  информация:
http://mig-bn.eu/, e-mail: [email protected], тел. 0878548963; 0878782080

 

 

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...