Начало / Общество / Училища, музеи и галерии ще плащат 40 на сто от такса битови отпадъци

Училища, музеи и галерии ще плащат 40 на сто от такса битови отпадъци

Това решиха общинските съветници на първото си за тази година заседание. Решението беше взето след немалко дебати, тъй като на свое заседание в края на миналата година съветниците гласуваха промяна в Наредба 17, касаеща местните данъци и такси, според която промяна училищата, музеите и галериите бяха освободени от плащане на такса смет.

Но според вносителя на предложението – кмета на Общината, с приетите от Общински съвет – Плевен на 22.12.11 г. промени в Наредба № 17 определена категория субекти да бъдат освободени от заплащане на такса битови отпадъци, води до промяна на приходната част на приетата план-сметка на общината. С така приетите промени, реалният облог от такса битови отпадъци е намален с близо 500 000 лв. Затова кмета внася предложението  част от данъчно задължените лица да ползват преференция като преминат на частично облагане само с промила за „чистота”, възлизащ на 40% от пълния размер, без да е необходимо подаването на каквито и да е документи. По този начин те биха останали съпричастни към почистването на града, в който притежават собственост върху немалък сграден фонд, изтъкна вносителя. Разходите по почистването на териториите около болници, училища, трябва да бъдат заплатени от събраната от всички други субекти такса, което реално поставя в неравностойно положение платците на услугата, които я потребяват.

Съветниците от ляво и дясно се противопоставиха на предложението с довода, че от една страна това не е добра политика по отношение на образованието и културата в общината, а от друга е в нарушение на нормативните разпоредби да се правят промени в местните данъци и такси в текущата година. От ГЕРБ обясниха, че законът допуска промени до приемането на бюджета. Тъй като бюджетът на Община Плевен за тази година още не е приет, няма проблем да се правят промени, ясно заявиха те.

В крайна сметка беше прието предложението  за сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, собствениците заплащат само 40% от таксата за битови отпадъци.

Прочетете също:

Работници на  „Паркстрой” ще засадят живите елхички и на граждани

Във връзка със запитвания на граждани къде могат да засадят живите си коледни елхички по ...