Начало / Икономика / Удължиха с година срока по общински кредит от ФЛАГ

Удължиха с година срока по общински кредит от ФЛАГ

С 38 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен, даде съгласие за промени в срок на договор за кредит, сключен между Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ, Община Плевен и „Уникредит Булбанк“. Заемът е във връзка с реализацията на проекта за развитие на интегриран градски транспорт в Плевен.

С решение от 28.05.2020 г. Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да сключи договора за кредит с ФЛАГ, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг за реализация на проекта „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ В изпълнение на взетото решение е сключен Договор за кредит от 04.11.2020 г. между ФЛАГ в качеството на кредитор, Община Плевен в качеството на длъжник и „Уникредит Булбанк“ в качеството на банка за отпускане на кредит, в размер на 2 450 000,00 лв. Заложеният срок за усвояване е до 31.08.2021 г. и срок за издължаване на главницата по кредита – 25.10.2021 г. В процеса на изпълнение на проекта е възникнала необходимост от удължаване на срока за финално отчитане на договора за безвъзмездна финансова помощ. Удължаването се дължи на спиране на дейностите по проекта заради усложнената епидемиологична обстановка в страната, както и на лошите метеорологични условия, възпрепятстващи изпълнението на предвидените СМР. Финалното отчитане на проекта е осъществено на 05.08.2021 г.

Съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Управляващият орган по Оперативната програма може да извърши окончателно плащане в 90-дневен срок. Тоест, времето за верифициране на поисканите средства фактически превишава срока за издължаване на главницата по кредита до 25.10.2021 г. към ФЛАГ. В тази връзка е необходимо и даване на съгласие за удължаване на срока за издължаване на главницата по кредита към ФЛАГ, не по-късно от 25.12.2022 г.

Общински съвет – Плевен, даде съгласие Общината да сключи допълнително споразумение към договора за кредита със срок за погасяване – не повече от 25.12.2022 г., считано от датата на подписване на допълнително споразумение по договора и упълномощи кмета да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Прочетете също:

Определиха състава на подвижните избирателни секции в община Плевен

Подвижните избирателни секции в община Плевен ще са три – по  една за Плевен и ...