Начало / Общество / Съветниците се събират в петък, в дневния ред – 38 точки

Съветниците се събират в петък, в дневния ред – 38 точки

По предварителен дневен ред от 38 точки заседава на 24 февруари /петък/ Общински съвет – Плевен. Сесията е от 09,00 ч. в сграда „Гена Димитрова“. Сред основните въпроси на февруарската сесия са две предложения за закриване на учебни заведения в града – на ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“, и предложение за откриване на ново Основно училище с името „Васил Иванов Кунчев – Левски”. Съветниците предстои да гласуват и Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен и решение за разпределение на средствата в група „Физическа култура  и спорт“ за 2017 г.

Точка първа в предварителния дневен ред на заседанието е представяне на Годишния доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Плевен за 2016 г. В доклада се посочва, че от общо регистрираните 68 малолетни и непълнолетни – 48 са извършили престъпления. От тях 22 са кражбите, грабежите 8, кражбите от МПС – 5, за унищожаване и повреждане на имущество – 4, хулиганство – 3, умишлено нанасяне на телесна повреда – 2. За бягство от вкъщи през годината са наложени мерки на 16 деца.

На предстоящата сесия Председателят на Общинския съвет Мартин Митев внася Отчет за работата на местния парламент за второто полугодие на 2016 г. През периода съветниците са провели 8 заседания и са приели 199 решения. Отчет внася и кметът на Общината Георг Спартански. Градоначалникът ще отчете изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандата си.

Общински съвет – Плевен ще обсъди и приемането на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на община Плевен. В общината дейностите по предоставянето на услугите във връзка с извършването на траурните обреди, водене на регистър на гробните места, събиране и отчитане на таксите за гробоползване по Закона за местните данъци и такси, се извършват от звено „Мероприятие управление на гробищни паркове“, което няма задължение по поддържането им. Кметовете на кметства и кметските наместници, без изрично възложени пълномощия и без осигуряване на целеви средства, стопанисват гробищните паркове на тяхна територия. Състоянието на гробищните паркове в Плевен предизвиква възмущението на гражданите – липса на алеи, окаяно състояние на съществуващите ритуални зали в двата гробищни парка – Горноплевенските и до Стадиона и липсата на такава зала в парк „Чаира“, и т.н. Приемането на Наредбата се налага и от периодичния задължителен контрол на действащите гробищни паркове в общината от страна на Регионалната здравна инспекция, се посочва в мотивите на предложението.

На февруарската сесия съветниците предстои да гласуват Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2017 г. На територията на общината функционират общо 35 читалища с обща субсидирана численост за годината 104 щатни бройки. За 2017 г. сумата за една субсидирана бройка е 7 300 лв., което е с 220 лв. повече спрямо предходната година, общият размер на държавната субсидия за годината е 759 200 лв. С Решение от 26 януари Общински съвет – Плевен гласува през 2017 г. читалищата да се подпомагат финансово от общинския бюджет с 15 000 лв. за част от дейностите, предложени от тях и посочени в Раздел VIII на Програмата. Средствата ще се предоставят след приемането на Програмата от местния парламент и ще се разпределят от Комисията, разпределила държавната субсидия, по допълнително разработени вътрешни правила.

Седма точка в предварителния дневен ред на заседанието е предложение за приемане на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2017 г. Очакваните приходи на Община Плевен за годината от туристически данък са 35 000 лв.

Съветниците предстои да вземат решение и за приемането на статут на Международен симпозиум по скулптура „Плевен“. Събитието е част от Културния календар на Общината за 2017 г. Съгласно регламента, Симпозиумът ще се провежда през 2 години, като създадените скулптури ще остават собственост на Община Плевен. Авторите на скулпторите ще запазват авторските си права.

Част от дневния ред на сесията е предложение и за разпределение на средствата, приети с Решение №462/26.01.2017 г. на Общинския съвет в група „Физическа култура и спорт” за тази година.

Точки 10,11,12 и 13 в предварителния дневен ред са предложенията, които касаят общинската училищна мрежа. Общинските съветници първо ще бъдат запознати с анализ на училищната мрежа на територията на община Плевен и съответните мерки за преструктурирането й. Анализът е под номер 10 в предварителния дневен ред на сесията. В документа се посочва, че на територията на общината функционират общо 33 общински начални, основни и средни училища. През учебната 2016/2017 г. броят на паралелките в общообразователните училища е 536 от 1 до 12 клас, от които 49 маломерни и 21 слети. Средната пълняемост на паралелка за град Плевен е 23-24 ученика с изключение в две учебни заведения – това са ОУ „Н.Й.Вапцаров“ и ОУ „Васил Левски“, се посочва в анализа.  Демографският фактор и миграционните процеси са две от причините, които оказват своето негативно отражение върху броя на учениците както в Плевен, така и в малките населени места, е записано още в документа.

Точки 11 и 12 са предложенията съответно за закриване на ОУ „Никола Й.Вапцаров“ – Плевен и ОУ „Васил Левски“ – Плевен. Предложението за откриване на ново Основно училище в града с името „Васил Иванов Кунчев – Левски” е под номер 13 в предварителния дневен ред на сесията. Съгласно влезлия в сила Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, трябва да се предприемат действия Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици /ПГПЧЕ/ в Плевен да бъде приведена в съответствие с изискванията на чл.38 от Закона. В него се посочва, че според степента на образование в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен трябва да се обучават ученици само от 8 до 12 клас, като според съдържанието на подготовката гимназията е профилирана. Съгласно чл.38, ал.1, т.2 от ЗПУО учениците от 1 до 7 клас на ПГПЧЕ трябва да се обучават в отделно училище, което налага и откриването на новото учебно заведение. Предложението е то да носи името Основно училище „Васил Иванов Кунчев – Левски”.

Общински съвет – Плевен ще разгледа и две предложения за предоставяне безвъзмездно за управление нежилищни имоти частна общинска собственост – на ДКТ „Иван Радоев” и на ВСС за нуждите на Административен съд – Плевен.

На февруарската сесия влиза за разглеждане и схемата за поставяне на паметник на Емил Димитров в центъра на Плевен. Теренът представлява озеленена площ – публична общинска собственост, разположен в района на сградата на Центъра за работа с деца и Военния клуб. Във връзка с изграждането на паметника от една година в Плевен се събират дарения чрез различни инициативи. Към момента в дарителската сметка на Община Плевен има събрани 36 000 лв. Общата прогнозна стойност на паметника е 50 000 лв., като в тази сума влиза и стойността на материалите за неговото изграждане. Министерството на отбраната дари за паметника 3 тона гилзи на стойност 15 000 лв.

Общинските съветници предстои да вземат решения и по четири предложения за предоставяне на еднократни помощи. Последна точка в предварителния дневен ред е питане от съветника Николай Маринов.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...