Начало / Икономика / Съветниците дадоха съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с ФЛАГ

Съветниците дадоха съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с ФЛАГ

Общински съвет – Плевен, даде съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България /ФЛАГ/, за поемане на краткосрочен общински дълг. Средствата са нужни във връзка с реализацията на проекта „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

В бюджета на Общината за 2020 г., приет с Решение №150 от 19.03.2020 г. на Общинския съвет, определеният лимит за поемане на нов общински дълг чрез ФЛАГ е 10 000 000 лв. Във връзка с изпълнението на проекта за интегриран градски транспорт е установена необходимост от оборотни средства за текущи плащания и за окончателно разплащане в размер до 2 450 000 лв., стана ясно при представяне на предложението. Пояснено бе, че възстановяването на главницата по кредита се обезпечава с вземанията на Община Плевен по договор по проекта и собствени бюджетни средства.

В решението на Общинския съвет, с което се дава съгласие Община Плевен да поеме краткосрочен общински дълг от ФЛАГ, са посочени и основните параметри за кредита:

Максималният размер на дълга /краткосрочен, поет с договор за общински заем/, е 2 450 000 лв., като определеният срок за неговото погасяването е до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части  без такса за това. Източниците за погасяване на главницата са чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.007-0003-С01 „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“ и от собствени бюджетни средства.

Решението бе подкрепено единодушно от всичките 41 общински съветници.

 

Прочетете също:

Образователни игри и творчески занимания за децата в РИМ – Плевен

 Регионален исторически музей – Плевен  и тази година ще организира  инициативата „Лято в музея”, която ...