Начало / Общество / СНЦ „Нова възможност“ с нови срещи с безработни младежи от община Долни Дъбник

СНЦ „Нова възможност“ с нови срещи с безработни младежи от община Долни Дъбник

PUBLIKACII_MEDII (1)

СНЦ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ“

Изпълнител по Дейност 1 „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда” по проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на община Долни Дъбник”, по Договор № BG05М9ОP001-1.002-0103-С01 /18.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка със сключен договор между Община Долни Дъбник и СНЦ „Нова Възможност” за изпълнение на дейност „Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда” по проект „Обучение и заетост за неактивните младежи на община Долни Дъбник”, по Договор № BG05М9ОP001-1.002-0103-С01 /18.04.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Ви уведомяваме за следните срещи във връзка с изпълнение на дейността: 

  • На 05.09.2016 год. От 00 часа до  12,00 часа  в с. Градина;
  • На 05.09.2016 год. в 13.00 часа до 16,00 часа в с. Петърница;
  • На 009.2016 год. От 10.00 часа до  12,00 часа в с. Бъркач;
  • На 009.2016 год. в 13.00 часа до 16,00 часа в с. Садовец;
  • На 08.09.2016 год. От 17.30 часа в с.Крушовица;
  • На 09.09.2016 год. От 17.30 часа в с.Горни Дъбник;
  • На 10.09.2016 год. От 17.30 часа в Читалище „ Илия Бешков „ гр.Долни Дъбник; 

Целта на  последните срещи е осъществяване на контакт с неактивни младежи, които не учат, не работят и не са регистрирани като търсещи работа в Дирекция „Бюро по труда” и отговарят  ли на условията за включване в дейностите по Проекта – обучение за получаване на професионална квалификация.

 

Прочетете също:

Предстои нов избор на превозвачи по автобусни линии за 10 маршрутни разписания от квотата на Община Плевен

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, ...