Начало / Икономика / РИОСВ-Плевен  провери 25 фирми за управлението на текстилни отпадъци

РИОСВ-Плевен  провери 25 фирми за управлението на текстилни отпадъци

През месец ноември експерти на РИОСВ – Плевен извършиха проверка по Закона за управление на отпадъците на 25 фирми, чиято дейност е свързана с текстилни отпадъци – образуване, съхраняване, третиране, в т. ч. рециклиране, изгаряне с оползотворяване на енергията и депониране.

Проверката на юридическите лица обхвана дейността им за периода от 1 януари 2016 г. до момента. Установено беше нерегламентирано третиране чрез изгаряне на текстилни отпадъци на една площадка и лицето е поканено за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Дадени са предписания на фирмите, които при дейността си образуват текстилни отпадъци, но до момента не са предприели действия за изпълнение на изискванията за класифицирането им и воденето на отчетност  по реда на наредбата за класификация на отпадъците и на наредбата за реда за водене на публични регистри.

При проверките беше обърнато внимание на задълженията по ЗУО за разделно предварително съхраняване на текстилните отпадъци, спазване на приоритетен ред при управлението им и изискването, отпадъците да се предават за последващо третиране единствено на лица, разполагащи с документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци.

На дружествата беше посочено, че информацията за лицата, притежаващи документи за дейности с отпадъци е достъпна посредством публичен регистър, публикуван на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда.

Прочетете също:

Антоанета Воденичарова със златно отличие от Министерството на културата

Дългогодишната преподавателка по пиано в НУИ „Панайот Пипков” – Плевен, Антоанета Воденичарова е удостоена с ...