Начало / Общество / Проведоха публично обсъждане на отчета на Бюджет 2015 на Община Плевен

Проведоха публично обсъждане на отчета на Бюджет 2015 на Община Плевен

По инициатива на Председателя на Общински съвет – Плевен Мартин Митев бе организирано публично обсъждане на отчета на Бюджет 2015 г. на Община Плевен. То се проведе вчера от 17.00 часа в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова”.

Отчетът на Бюджет 2015 се представя в изпълнение на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, посочи в началото на обсъждането Мартин Митев, след което представи и конкретни цифри от изпълнението на финансовия план.

Годишен отчет1

С Решение № 1371 от 11.02.2015 г. на Общински съвет – Плевен е приет сборният бюджет на Общината в размер на 73 631 171 лв. За финансиране на “делегирани от държавата дейности” сумата е 37 850 099 лв., за финансиране на “местни дейности” и “дофинансиране на делегирани от държавата дейности” – 35 781 072 лв. Мартин Митев  посочи, че през отчетния период, в следствие на извършените служебни промени по бюджета, в резултат на изменени взаимоотношения с Централния бюджет, предоставени трансфери от други ведомства, получени дарения и др., финансовия план за 2015 г. към 31 декември 2015 г. е 81 919 119 лв., в т.ч. “държавни дейности” – 42 886 667 лв. и “местни приходи” – 39 032 452 лв. Разчетите на собствените приходи (данъчни и неданъчни приходи) за 2015 г. са изпълнени на 91,36 %, като са нараснали спрямо предходната 2014 г. с 6,54 % или 1 758 371 лв. При годишен план за 2015 г. в раздел “Взаимоотношения с Централния бюджет” – 39 246 746 лева е отчетено изпълнение 39 244 417 лв., или в процентно изражение изпълнението е 99,99 %.

Изпълнението на разходната част е съответно следното: на база постъпилите приходи по бюджета на Община Плевен за 2015 година, са извършени разходи в размер на 70 416 052 лв. При извършване на разходите са спазвани следните приоритети: възнаграждения и осигурителни вноски, храна, както и издръжката на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности. Функцията с най-голям относителен дял на разходите от бюджета на Общината е образоването – 43,36 %. Извършените и разплатени разходи в раздела са 30 533 216 лв. В дейностите на образованието в общината са заети 2 024,25 щатни бройки при план 2 041. Функциониращите учебни заведения са 69, от които 35 детски градини и 34 училища. В общината има и 4 обслужващи извънучилищни дейности.

Относно капиталовите разходи в отчета Председателя на местния парламент информира, че в тази графа извършените с бюджетни средства за периода са 4 594 887 лв., при годишен разчет от 10 646 607 лв. Парите  за основни ремонти са 3 136 720 лв. Освен от бюджета, през 2015 г. са извършени инвестиционни разходи от средства от Европейския съюз – 24 047 012 лв.

Прочетете също:

От март билетчето за тролей в Плевен вече ще е 1.50  лв.

Билетът за пътуване в тролейбусния транспорт в Плевен се променя от 1.00 лв. на 1.50 ...