Акценти
Начало / Икономика / Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти по процедура bg06rdnp001-19.278 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти по процедура bg06rdnp001-19.278 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 04.11.2019 г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 24.09.2019 г., по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.278 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Съгласно Условията за кандидатстване, процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.278 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е с два крайни срока за прием на проектни предложения.

В рамките на първи краен срок по процедурата – 17:00 часа на 24.09.2019 г., са постъпили седем проектни предложения с обща стойност 772 261,75 лева. След приключване на първи краен срок за прием на проектни предложения, определени в Условията за кандидатстване по процедурата, УС на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник определи Комисията за подбор на проектни предложения, която извърши оценка на постъпилите проекти.

Комисията одобри седем проектни предложения, подадени в рамките на първи краен срок по процедурата. Общата стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова помощ е 772 261,75 лева.  След приключване на оценителния процес по този прием остава неусвоен финансов ресурс в размер на 2 738,25 лева за следващия прием.

На 08.11.2019 г., Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, одобри оценителния доклад за работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.278 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

На 08.11.2019 г. Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ изпрати уведомление до Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и Държавен фонд „Земеделие“ за извършената оценка.  Предстои разглеждане на оценителния доклад от Държавен фонд „Земеделие“ и подписване на тристранни договори с одобрените бенефициенти.

Процедурата е обявена във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50 – 26/ 05.04.2018 г., сключено между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020 г. и сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирано по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Прочетете също:

Прекъсвания на електрозахранването в части от община Плевен ще има на 28 май

Ремонтни работи по електропровод 110 kV, който е собственост на Електроенергийния системен оператор, налагат промяна ...