Начало / Общество / Приемат документи за еднократна помощ за първолаци

Приемат документи за еднократна помощ за първолаци

Дирекциите „Социално подпомагане” в страната започнаха прием на молби  за еднократната целева помощ за ученици, записани  в първи клас на държавно или общинско училище за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 година. Вече е обнародвано и постановлението на Министерски съвет, с което размерът на тази помощ е определен на 250 лева, уточняват от Агенция „Социално подпомагане”.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Родителите трябва да попълнят молба-декларация за помощта, която се подава в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 30 септември. Към молба-декларацията се прилагат следните документи: удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молбата; удостоверение, издадено от съответното държавно или общинско училище, че детето е записано в първи клас; копие от заповед на директора на Дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда, когато детето е настанено в семейство на роднини, близки или в приемно семейство, удостоверение за раждане на детето, лична карта /за справка/. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

През миналата година еднократна помощ за първокласници – тогава в размер на 150 лева – са получили 45 277 деца, а начислената обща сума бе 6 791 550 лева.

Прочетете също:

Съветниците се събират извънредно на 7 декември

Общински съвет – Плевен се събира извънредно за заседание на 7 декември, съобщиха от пресслужбата ...