Акценти
Начало / Образование / През учебната 2015 / 2016 година СОУ „Иван Вазов”- Плевен обявява прием в подготвителна група, първи клас, пети клас и осми клас

През учебната 2015 / 2016 година СОУ „Иван Вазов”- Плевен обявява прием в подготвителна група, първи клас, пети клас и осми клас

 

През учебната 2015 / 2016 година СОУ „Иван Вазов”– Плевен обявява прием в подготвителна група, първи клас, пети клас и осми клас

В подготвителната група могат да се запишат 22 деца, а тяхна детска учителка ще бъде г-жа Татяна Янчева – преподавател с дългогодишен стаж и опит. Необходимите документи за записване са: Заявление / по образец / и Удостоверение за раждане / за сверяване на данните /. Подаването на документи за записване е от 26 май 2015 година , стая 314 – кабинет на Директора всеки работен ден от 800 до 1600 часа.

Приемът в първи клас ще се осъществи в шест паралелки с общ брой ученици 132. Обучението се осъществява с иновативни методи, за които отговорност имат началните учители: Даниела Китева, Евелина Ницова, Мая Тодорова, Надя Тодорова, Пепа Николова, Сашка Данговска. По учебен план за учениците се предвиждат три учебни часа седмично ЗИП ( задължително-избираема подготовка ): Български език и литература, Математика и Информационни технологии. Като СИП ( свободно избираема подготовка ) се предлага избор хореография – 1 час седмично.

Необходимите документи за записване на ученици в първи клас са: Заявление / по образец / и Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.

Срокът за  подаване на документи за записване е от 26 май / вторник / до 12 юни / петък /, стая 314 – кабинет на Директора всеки работен ден от 800 до 1600 часа

За четвъртокласниците в СОУ”Иван Вазов” предстои да бъдат разкрити седем паралелки. Необходимите документи за записване в пети клас са: Заявление за записване (по образец ); Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал; Удостоверение за преместване на ученик и Характеристика на ученика.

Подаването на документите за прием в пети клас започва  от  01.06./ понеделник /  до  08.06. / понеделник /, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа в стая №314 / кабинет на директора /.

При сформиране на паралелките се прилагат следните критерии:

– Избора за изучаване като ЗИП / задължително избираема подготовка / на втори чужд език от V клас. ( предлагат се за избор следните чужди езици – руски, френски и немски );

– Избора за изучаване като СИП / свободно избираема подготовка / на един учебен предмет ( предлагат се за избор  всички учебни предмети );

–  Училището и буквата на паралелката, в което ученикът/та/ е завършил/а/ IV клас.

След изтичане на срока за записване се провеждат състезания по:

–   Български език и литература – на 9 юни / вторник / от 9.00 часа;

–  Математика – на 11 юни / четвъртък / от 9.00 часа;

Срокът за обявяването на резултатите от състезанията е до 19 юни / петък /. Обявяване на окончателните списъци на паралелките с определените чужди езици е

до 26 юни / петък /.

За бъдещите осмокласници приемът се извършва по Наредба №11 на МОН от 28.03.2005 г.  за приемане на ученици в  държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 05.04.2005 г., изм. бр.89 от 08.11.2005 г., изм.и доп., бр.74 от 08.09.2006 г., изм.и доп., бр.74 от 14.09.2007 г., изм.и доп., бр.79 от 09.09.2008г., изм.и доп., бр.73 от 11.09.2009г.).

За учебната 2015/2016г. в СОУ „Иван Вазов” ще се осъществи прием в четири паралелки с интензивно изучаване на английски език.

На вниманието на учениците се предлага една паралелка природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети – информационни технологии, математика, английски език, география и икономика. В нея могат да се запишат 26 ученици, а срокът на обучение е пет години. Приемането в паралелката става чрез конкурс с полагане на приемни изпити по български език и литература и математика. При балообразуването се взимат  оценката от изпита по български език и литература + три пъти оценката от изпита по математика + оценките по български език и литература и математика от удостоверението за завършен седми клас – максимален бал 36.

За бъдещите осмокласници се предлага още една паралелка с природоматематически профил с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети – информационни технологии, английски език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Отново със срок на обучение 5 години. За приемане в паралелката се полагат приемни изпити по български език и литература и математика. Важни за балообразуването са: оценката от изпита по български език и литература + три пъти оценката от изпита по математика + оценките по биология и математика от удостоверението за завършен седми клас  – максимален бал 36.

За учениците, които са избрали хуманитарните науки, училището предлага две  паралелки хуманитарен профил с интензивно изучаване на английски език и  профилиращи предмети – български език и литература, английски език, история и цивилизация, информационни технологии. Подобно на останалите паралелки и тук срокът на обучение е петгодишен, а приемът е с оценките от конкурсните изпити по български език и литература и математика. Балообразуването става като се вземе три пъти оценката от изпита по български език и литература + оценката от изпита по математика + оценките по български език и литература и история и цивилизация от удостоверението за завършен седми клас – максимален бал 36.

За бъдещите осмокласници провеждането на приемните изпити е съответно:

– Български език и литература – 20 май / сряда /;

– Математика – 22 май / петък /;

Обявяване на оценките от приемните изпити следва да стане до 3 юни / сряда /, а подаването на документи за участие в първи етап на класиране и писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема – от 16 юни / вторник / до 19 юни /петък/.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 25 юни.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране може да стане от 26 юни / петък / до 30 юни / вторник / от 8.00 до 16.00 часа , стая №314-кабинет на директора;

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 3 юли / петък /,  а записването на приетите ученици на втори етап на класиране – от 6 юли / понеделник / до 8 юли / сряда / от 8.00 до 16.00 часа , стая №314-кабинет на директора;

Срокът за обявяването на записалите се ученици и броя на  незаетите места след втори етап на класиране е  9 юли / четвъртък /, а подаването на документи за участие в трети етап на класиране – от 10 юли / петък / до 14 юли / вторник /.

Третият етап на класирането започва от 16 юли / четвъртък / с обявяване на  списъците с приетите ученици на трети етап, тяхното записване е съответно от 17 юли / петък / до 20 юли  / понеделник / от 8.00 до 16.00 часа , стая №314-кабинет на директора;

Незаетите маста след третия етап на класиране ще бъдат обявени до 21 юли  / вторник/, а срокът за попълване на незаетите места е от 22 юли / сряда / до 28 юли / вторник/.

Необходимите документи за участие в класирането са: Заявление по образец и Копие от удостоверението за завършен VІІ клас.

Важно е да напомним, че при подаване на документите за участие в класиране учениците представят оригинала на удостоверението за завършен VII клас.

Необходимите документи за записване са: Заявление по образец, Оригинал на  удостоверението за завършен VІІ клас и Характеристика на ученика.

Тук е мястото да припомним, че Средно общообразователно училище „Иван Вазов” – гр. Плевен е най-голямото учебно заведение на територията на Плевенска област, утвърдило свой облик и стил на работа. Обучението е организирано в паралелки с общообразователна и профилирана подготовка – информатика, информационни технологии, биология, литература, история. Всички профили са със засилено изучаване на английски език. Чуждоезиковото обучение предлага на учениците възможност за избор между английски, немски, френски и руски език. Училището разполага с мултимедийна зала „Европа”, библиотека с възможност за ползване на интернет, модерно футболно игрище, шест кабинета по информатика, два от които с най-съвременно оборудване.

В училището работят 112 учители, болшинството от които с квалификационна степен. Много ученици, които разчитат на добра подготовка за кандидатстване след 7 клас, предпочитат СОУ „Иван Вазов”. Същата тенденция нагоре показват и резултатите от ДЗИ и от кандидатстудентските кампании. Възпитаници на училището се представят отлично на областни и национални състезания и олимпиади в природонаучните дисциплини, в хуманитарните науки, изкуствата и спорта. Училището е привлекателно, защото предлага качество и сигурност, равен достъп и условия за развитие, комфортна среда и добра материална база. Наред с високо качество на образованието, училището осигурява и различни възможности за занимания по интереси. Ученици и учители работят по международни проекти, издават свой вестник, обучават се в школи по математика, информатика, спортуват в училищните отбори по волейбол, баскетбол, футбол, лека атлетика.
Независимо от настъпилите трудности и предизвикателства в последните години, училището поддържа своя стил и дух, за което получава заслужено признание от своите ученици.

Цялата учителска колегия си поставя високите цели за перманентно изграждане и поддържане на иновационна среда, която да захранва с енергия и идеи училищната система, така че тя да отговаря на динамично променящите се изисквания на обществото.
СОУ „Иван Вазов” е училище, гарантиращо знания за бъдещето!

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...