Начало / Общество / По два нови европейски проекта ще работи Община Никопол

По два нови европейски проекта ще работи Община Никопол

Кметът на Община Никопол – Емил Бебенов, е подписал вчера в Министерството на околната среда и водите Договорза безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, съобщиха от общинската администрация в Никопол. Договорът е подписан между Министерството на околната среда и водите и Община Никопол с партньори  общините Левски, Свищов, Павликени, Белене и Регионално сдружение за управление на отпадъците – чисти дунавски общини.

Общите допустими  разходи  по  проекта възлизат на близо 43 млн.171 хил. лв. Предоставената безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците” е в размер на почти 40 млн. 753 хил. лв., от които 34 млн. 640 хил. лв.  от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС  и 6 млн. 113 хил. лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Проектът предвижда  пет различни дейности, включващи подготовка и проучване преди кандидатстването, оценка на съответствието на работните проекти, оценка на съответствието на проекта за техническата инфраструктура и извършване на ОВОЗ, закупуване на земи за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци и за обслужващ път, както и строителни работи за изграждането на техническата инфраструктура на депото за неопасни отпадъци и доставка и монтаж на машини и съоръжения.

Проектът е най-голямата инвестиция на територията на община Никопол през последните години и следва да завърши до края на 2014 г., уточни Анелия Димитрова, пиар на Община Никопол.

Другият спечелен проект е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОП „Развитие на човешките ресурси” и е насочен към образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Проектът носи звучното име ”Детска академия по толерантност” и неговата главна цел е да подпомогне социалната и трудова реализация на деца и ученици от етническите малцинства на възраст от 4 до 8 години от четири детски градини и две училища в Община Никопол. В рамките на проекта се предвижда подобряване на вътрешната и външната среда,  засилване мотивацията за участие в образователния процес и развитие творческите способности на подрастващите чрез извънурочни дейности,  съхраняване и развитие на културната им идентичност, съобщиха от общинската администрация. Продължителността на проекта  е 15 месеца и бхваща цялата нова учебна година и част от учебна година 2013/2014 г.

Партньори на  Община Никопол по този проект са Дружество „Знание”-Плевен и СОУ ”Христо Ботев” гр.Никопол , а общата му стойност е 163 582 лв. Той ще обхване деца от 4 до 6 години от три детски градини от Никопол и една от село Новачене, както и ученици от първи и втори клас на училището в Никопол и Новачене. Предвижда се и работа с родители на децата от етническите малцинствени групи на територията на община Никопол.

Прочетете също:

Отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2021 г. ще бъде представен днес пред ОбС – Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира днес за редовно заседание с предварителен дневен ред от ...