Начало / Общество / Отчетът за изпълнение на общинския бюджет за 2020 г. ще обсъждат на предстоящата сесия

Отчетът за изпълнение на общинския бюджет за 2020 г. ще обсъждат на предстоящата сесия

Този четвъртък, 30 септември, Общинският съвет на Плевен се събира за редовно заседание. Предварителният дневен ред на септемврийската сесия включва 17 предложения, като първото от тях е отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Сборният бюджет на Община Плевен за 2020 г. беше приет с решение на Общинския съвет през март миналата година и е в размер на 112 047 548 лв., в т.ч. за финансиране на делегирани от държавата дейности – 72 010 321 лв., за местни дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности – 40 037 227 лв. През отчетния период бюджетът е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. След направените промени общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2020 г. е съответно 131 857 561 лв.

Местният парламент предстои да вземе решение и по предложение за изменение на договор за кредит от 4 ноември 2020 г., сключен между Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ, Община Плевен и Уникредит Булбанк. Договорът е сключен след съгласие, дадено от съветниците на заседание на 28.05.2020 г. и е във връзка с реализацията на проекта за развитие на интегриран градски транспорт в Плевен. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г. Заложеният срок за усвояване на средствата по кредита е до 31.08.2021 г. и срок за издължаване на главницата 25.10.2021 г. В процеса на изпълнение на проекта, обаче, е възникнала необходимост от удължаване на срока за финално отчитане.

Този месец съветниците обсъждат промяна и в Приложение №10А – Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г. Приложението е част от решението за сборния бюджет на Общината, прието през март миналата година. Промените се налагат във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен“ и планирано закупуване на компютърна техника за нуждите на центъра.

Предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения е под номер 4 в предварителния дневен ред за заседанието този месец. Постъпилите заявления са от директорите на четири училища в Плевен – ОУ „Йордан Йовков“, СУ „Христо Смирненски“, ПГ с преподаване на чужди езици и НУ „Христо Ботев“ – Плевен.

Заседанието на 30 септември включва още: приемане на схема за разполагане на преместваеми обекти – павилион за търговска и обслужваща дейност по плана на с. Буковлък; отдаване под наем без публичен търг или конкурс на „Автомобилен и картинг спортен клуб – Плевен Рейсинг – ТИМ“, на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост в Плевен; предложения за уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица; и др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен –  https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 30.09.2021г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-30092021-g

Заседаниетона Общинския съвет  ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

Прочетете също:

Определиха състава на подвижните избирателни секции в община Плевен

Подвижните избирателни секции в община Плевен ще са три – по  една за Плевен и ...