Начало / Общество / Обявена е нова защитена местност в землището на село Комарево

Обявена е нова защитена местност в землището на село Комарево

Със заповед от 12 януари 2012 г. на министъра на околната среда и водите Нона Караджова е обявена нова защитенаместност – “Вятърница”, в землището на село Комарево, община Долна Митрополия. Общата площ на защитената местност е 527.821 дка. В границите й се забранява промяна на начина на трайно ползване и предназначението на земята; пряко или косвено унищожаване на екземпляри от вида вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.), както и на части от тях; разораване на имотите и създаване на трайни насаждения, залесяване, внасяне на неместни за района растителни и животински видове; дейности, водещи до утъпкване и ерозиране на почвите. Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Предложението за новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и е свързано с опазване на растителния вид Вълнестоцветно сграбиче и неговото местообитание в землището на село Комарево. Вълнестоцветното сграбиче е един от най-редките представители на род Astragalus (Сграбиче) в България. То е включено в Червена книга на Република България с категория “Критично застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като “рядък вид” в световен мащаб.

Ареалът на вида обхваща северната част на Балканския полуостров, Унгария, Румъния, Молдова, Украйна и Югозападна Русия. У нас са потвърдени само 2 негови находища – в северната част на долината на Струма при Бобошево, Кюстендилско и в Дунавската равнина при село Комарево, Плевенско.

Популацията на Вълнестоцветното сграбиче в землището на Комарево е локализирана югоизточно от село Комарево и северно от село Рибен и заема предимно заравнените билни терени и слабо наклонените участъци на хълмовете в местността “Вятърница”. Нейната численост е над 1000 индивида, разпределени равномерно или на малки групи.

Почти цялата защитена територия, според начина на трайно ползване, представлява пасище, мерá и е предназначена за нуждите на селското стопанство. В нейно съседство се намират обработваеми земи или временно неизползвана орна земя. Разораването на пасищата, водещо до разкъсване или необратима загуба на хабитата, е потенциална заплаха за находището на Вълнестоцветното сграбиче. Оцеляването на вида е пряко свързано с опазването на неговото специфично местообитание.

Прочетете също:

Назначиха нов областен управител на област Плевен

С решение на Министерски съвет са назначени 25 нови областни управители. Сред новите назначения е ...