Акценти
Начало / Икономика / Общият устройствен план на община Плевен беше представен на обществено обсъждане
bty

Общият устройствен план на община Плевен беше представен на обществено обсъждане

Обществено обсъждане на Общия устройствен план на община Плевен – фаза предварителен проект, се състоя в сряда /14 март/ в зала „Катя Попова“. На срещата присъстваха основно общински съветници, представители на общинска администрация, кметове на кметства на населените места в общината и представители на регионалната колегия на Камарата на архитектите. Планът бе представен от арх. Светослав Спасов – ръководител на проекта, който подчерта, че документът третира землищата на общината без това на град Плевен. Землището на град Плевен ще бъде предмет на отделен план.

Общият устройствен план на община Плевен е от близо 400 страници и съдържа анализ на съществуващото положение, демографски характеристики на района, икономически анализ, предвиждания за развитието на общината и т.н. Главна цел на Плана е създаване на териториална планова основа за дългосрочно устойчиво развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Плевен ресурси.

В анализа на съществуващото положение в община Плевен са посочени основните проблеми по сектори. Като регионални проблеми са посочени тези, че: до една четвърт от жилищата са необитавани; изоставени животновъдни комплекси; недобре стопанисвани производствени територии; липса на основните инженерни мрежи (канализация, ПСОВ); слабо или липсващо обвързване на недвижимите културни ценности

За икономическите проблеми се посочва, че е налице по-малък брой на нефинансовите предприятията на 1000 души от населението (49.9), съпоставено с националното ниво (56.8). Този факт неминуемо е повлиян от редуцирането на преките чуждестранни инвестиции в общината, които в годините след 2009 г. драстично намаляват с почти 60% и с леки промени запазват тези ниски нива и до момента. В тази връзка строителният отрасъл е силно засегнат от икономическата криза и свързаната с нея ограничена инвестиционна активност.

При социалните проблеми се отчита намаляване на населението в общината и неблагоприятната възрастова структура, които предопределят намаляването и на работната сила.

Относно културните проблеми е записано, че в населените места извън град Плевен основните носители на културни мероприятия са читалищата и религиозните обекти. Състоянието на сградния им фонд се нуждае от частичен или основен ремонт, за да може да продължи да изпълнява функциите си.

В графа „Други проблеми“ се изтъква, че почти 2 от всеки 5 жилища в общината ще надхвърли 80 годишен експлоатационен срок по време на действието на настоящата разработка. Този проблем е вече налице при сградния фонд на детските градини в селата, както и част от сградите на социалната инфраструктура, които са в лошо състояние и необходимо да се предприемат мерки за подобряването им. Затруднено е и осигуряването на спешна медицинска помощ в периферните населени места от общината, поради отдалечеността им от общинския център и твърде малък брой на леглата в болниците за специализирана медицинска помощ съпоставено с националните равнища на показателя. Поради демографските проблеми в общината е налице и намаляване на броя на децата в детските градини и яслите съответно с 8% и 20% за периода 2012-2017 г.

В раздел „Териториално разпределение на населението“ на Плана са записани данни за населението в момента в община Плевен. В края на 2016 г. населението на страната възлиза на 7 101 859 души. В област Плевен населението е 248 138 души, а община Плевен е с население 122 181 души. Както за страната, така и за региона, се отчита намаление през последните 10 години.

Част от Плана са прогнози и за развитието на община Плевен. 

Проектът за Общ устройствен план на Община Плевен е разработен от екип на Обединение „ОУП Плевен – 2017“ – София. Съгласно ЗУТ и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15 – 20 години. Съгласно заданието за изработване на ОУПО Плевен прогнозният хоризонт ще бъде до 2030 г., а урбанистичната хипотеза – с планов хоризонт 2050 г.

Пълният текст на „Предварителен проект на Общ устройствен план на община Плевен“ е публикуван на интернет страницата на Община Плевен на адрес: https://w\vw.pleven.bg/bg/obsht- ustroystven-plan-na-obshtina-pleven/obsht-ustroystveii-plan-na-obshtina-pleven.

Прочетете също:

55 тона хранителни продукти са раздали досега от БЧК – Плевен

И през днешния ден доброволци и служители на БЧК Плевен продължават да приемат храни в ...