Начало / Общество / Общинският съвет обсъжда две нови наредби и промени в 6 от действащите на сесията си през ноември

Общинският съвет обсъжда две нови наредби и промени в 6 от действащите на сесията си през ноември

По предварителен дневен ред от 24 точки заседава на 24 ноември /четвъртък/ Общинският съвет на Плевен. Сесията е от 09,00 ч. в сграда „Гена Димитрова“. Акцент на заседанието са седем предложения, касаещи приемане на 2 нови – Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен и Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен, и промени в 6 от действащите общински наредби – Наредба №6, Наредба №23, Наредба №7, Наредба №15 Наредба № 1 и Наредба №3.

Първа точка в предварителния дневен ред е предложение за Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет – Плевен. Промените касаят Наредба № 6 за регистрация и отглеждане на кучета на територията на Община Плевен и Наредба № 23 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен. Целта на промените е да бъде разширен кръга от длъжностни лица, които имат право да съставят актове по посочените два нормативни акта. Ако съветниците приемат така внесеното предложение, право да съставят актове при нарушения по двете наредби ще имат освен служителите от звено „Инспекторат”, вече и длъжностни лица, определени от началниците на Районните полицейски управления при ОДМВР – Плевен и Специализирано полицейско управление към Дирекция „Специализирани полицейски сили”.

Съветниците ще обсъждат предложение и за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Целта на предложените промени е подобряване организирането и контрола на стопанисване на общинската собственост. Според действащата редакция на чл.11 от Наредбата имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местната администрация и местното самоуправление се управляват от кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници. Липсва регламент, с който стопанисването на останалите имоти, общинска собственост, е предоставено на кметовете на населените места, въпреки че те и досега полагат грижи за тях.

Предстои дебат и по Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината. Повод за настоящото обсъждане е съдебно решение от 25.10.2016г. на Административен съд – Плевен, с което са прогласени за порочни и отменени текстовете на чл. 16, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата. Предложените промени за ал. 2 и ал. 4 са изискването за нотариално заверено писмено съгласие в тях да отпадне и то да бъде заменено с изискване само за писмено съгласие. Отменената от съда ал.5 от чл.16 пък касае изискването разрешение за поставяне на преместваем обект да се издава само при представяне на документ за удостоверяване на липса на финансови задължения.

Местният парламент предстои да гласува и предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общинския съвет за обществения ред и опазването на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен. Предложението е за допълване на Наредбата с нови точки и съответно санкционни норми по тях, създава се и изцяло нов чл.4А в Глава втора, раздел Втори „Особени правила за лицата, извършващи дейност в обекти за развлечения“, променя се и размера на част от санкциите, предвидени при констатиране на нарушения. В проекта е отчетена и нуждата от синхронизиране на текстове от Наредбата с изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и със Закона за частната охранителна дейност.

Точка пет в предварителния дневен ред е предложение за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен. Предложението отчита необходимостта от прецизиране и актуализиране на съществуващите норми, които регламентират режима на платено паркиране, реда за издаването на карти за паркиране, дейностите по таксуване и начините за платеното паркиране в обособените за това зони,  режима на паркиране на ППС за служебни нужди, режима на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания.

Предложените нови наредби

Първото предложение е за Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен. В проекта са посочени основните изисквания и критерии за финансиране на спортните клубове на територията на Общината, както и редът за отпускане и контролът върху разпределените финансови средства. Причини, които налагат приемането на Наредбата, са дългогодишни спорове между спортните клубове и организации за начина на финансиране и разпределението на средствата; създаване на ясни правила за финансиране на всички спортни клубове на територията на Община Плевен; предотвратяване на злоупотреби и постигане на максимална прозрачност при изразходване на средствата.

Второто предложение за нов нормативен акт е за Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен. Мотивите за приемане на настоящата наредба са липсата на подзаконова уредба, уреждаща условията и реда за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения. В предложения проект е уредено изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на общински терени – улични и тротоарни настилки, зелени площи и др. Издаваните разрешения за строеж ще са придружени от документи, удостоверяващи съгласуване на трасето на предстоящото прокопаване с експлоатационните дружества, осъществяващи дейност на територията на Община Плевен; документ за внесена гаранция за качеството на възстановителните работи на нарушените улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади и други и времеви график за поетапно изпълнение на прокопаването, който ще се съгласува и одобрява от Община Плевен. При невъзстановяване, със средствата от гаранцията Община Плевен ще възстановява участъците.

На предстоящата сесия Общински съвет – Плевен предстои да вземе решение за преместване на Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за възрастни с увреждания от имот на ул.”Цар Самуил” №55 в жк „Сторгозия“, в сградата на дом „Детелина”.

Прочетете също:

Да си припомним: Смирението е първото стъпало от християнските добродетели

На 30 март Православната църква почита Преп. Йоан Лествичник. Той е написал книга под заглавие ...