Акценти
Начало / Икономика / Общинският съвет гласува закриването на Общинско предприятие „Център за градска мобилност” и учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД

Общинският съвет гласува закриването на Общинско предприятие „Център за градска мобилност” и учредяване на „Център за градска мобилност” ЕАД

Общинският съвет на Плевен гласува днес Общинското предприятие „Център за градска мобилност” да бъде закрито и учредено „Център за градска мобилност” ЕАД – гр. Плевен. Решението бе прието след бурни дебати и изказвания с гласовете на 22 от съветниците, 16 гласуваха против, нито един въздържал се.

С прието на днешната извънредна сесия решение бе утвърден и Устав на „Център за градска мобилност” ЕАД. Избрани бяха и трима членове на Съвета на директорите. Това са  – Георги Огнянов Карабулев, Йонетка Иванова Гешева и Иво Богомилов Влахов.

Капиталът на новото дружество е с номинал 50 000 лева, разпределени в 5 000 броя акции от по  10 всяка една.  Дружеството е със седалище и адрес на управление: град Плевен, ул. „Иван Миндиликов”№7 /сградата на Автогара – Плевен/.

Предметът на дейност на дружеството е:

– Управление, планиране, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на следните технически съоръжения – спирки за градския транспорт, включително крайните спирки и тяхното оборудване /стаи за почивка, тоалетни, обекти за продажба на храни и напитки и др./, Автогара Плевен, Автоматизирани системи за управление на движението – светофарни уредби, Паркинги – общинска собственост, „Сини зони”, определени с решение на ОбС – Плевен;

– Организации, управление, контрол и финансиране на интегриран градски транспорт на територията на гр. Плевен;

– Издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност;

– Единно планиране на експлоатационната дейност в гр. Плевен, разписания за движение на превозните средства и оптимизиране на маршрути;

– Експлоатация на информационно-управляващата система за контрол и управление на трафика на   базата на GPS – идентификация;

– Експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътниците;

– Рекламно-информационно обслужване в обществения транспорт;

– Поддръжка, ремонт и ново строителство на инфраструктурата – спирки, спиркоуказващи знаци и навеси, крайни станции, автогара и автоспирки;

– Контрол, поддръжка, ремонт и изграждане на паркингите, гаражите и местата за паркиране – общинска собственост в гр. Плевен;

– Отдаване под наем на местата за търговски обекти на паркинги, спирки за градски транспорт и в Автогара – Плевен;

– Дейности, свързани с обслужване на паркингите.

В решението се посочва още, че се задължава изпълнителният директор на „Център за градска мобилност” ЕАД Плевен да преназначи на работа всички работници и служители, работещи в ОП „Център за градска мобилност” на основание чл.123, ал.1, т.7 от КТ съобразно одобрената структура, численост и длъжностно разписание на новото дружество, съответстваща на тази, приета с Решение №107/03.04.2012 г., изменен  и допълнен с решение №267/10.08.2012 г.

Задължава се кметът на Община Плевен и изпълнителният директор на дружеството в срок от  3 дни да предприемат всички необходими правни и фактически действия по настоящето решение относно: вписването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията; отразяване промените в сборния бюджет на Община Плевен по пълната бюджетна класификация.

Задължава Кмета на Община Плевен на следваща редовна сесия да представи кадастрална схема на Автогара Плевен и документ за собственост за извършване на апорт в „Центъра за градска мобилност” ЕАД.

Решението на Общински съвет – Плевен подлежи на обжалване съгласно ЗМСМА.

За infoPleven

Прочетете също:

Чрез състезателни игри  децата от НУ „Христо Ботев” – Плевен си припомниха правилата за движение

На прага на лятната ваканция в НУ „Христо Ботев” – Плевен проведоха спортен полуден, посветен ...