Акценти
Начало / Общество / Община Плевен обяви конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт”

Община Плевен обяви конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт”

Община Плевен обяви конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно и нормативно обслужване”. Конкурсът се обявява за една щатна бройка, посочват от пресцентъра на местната администрация.

Изискванията към кандидатите са: да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да са със завършено висше образование (юридическо): образователно–квалификационна степен „магистър” и не по-малко от две години професионален опит и придобита юридическа правоспособност; да нямат налагано дисциплинарно наказание – „уволнение”, освен ако е заличено; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани; да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност; минимален ранг за длъжността IV младши. Допълнителните изисквания са: компетентност, свързване с познаване на нормативни актове; организационна компетентност; комуникационна компетентност; компютърна компетентност.

Конкурсът ще се проведе с решаване на тест и провеждане на интервю с постигналите на него минимален изискуем резултат. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса, а към заявлението се прилагат нужните документи.

Допълнителна информация за начина на кандидатстване може да намерите тук.

Прочетете също:

Контейнери за сгур и пепел от печки ще се поставят в Плевен

От 18 октомври, понеделник, в Плевен ще бъдат поставени 20 броя контейнери с вместимост 4 ...