Начало / Икономика / Няма да има промяна в размера на такса смет за 2020 г., реши Общинският съвет на Плевен

Няма да има промяна в размера на такса смет за 2020 г., реши Общинският съвет на Плевен

Общински съвет – Плевен, прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2020 година. Такса битови отпадъци за населените места в община Плевен остава без промяна и през новата година. Тя запазва   размерите си, приети от Общинския съвет на Плевен с решение от 21 декември 2015 г.

Съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, годишният размер на такса битови отпадъци се определя за всяко населено място с решение на Общинския съвет на база приета План-сметка. Действащите размери на таксата, определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общински съвет – Плевен, които остават в сила и за 2020 г., са както следва:

– за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия – 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия – 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

  • за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
  • за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
  • за Кметство Опанец /старо село/ – за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в размер на 29,36 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

Съгласно чл.21, ал.4, т.5 от общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа: „За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем.

За периода от 01.11.2018г. до 31.10.2019г. разходите за сметосъбиране и сметоизвозване на всички населени места в общината са 3 249 883 лв. Честотата на извозване на битови отпадъци за град Плевен е ежедневно в жилищните квартали и районите на централна градска част, два пъти седмично за индустриалните зони и един път седмично за индивидуалните съдове за отпадъци на фирми и граждани. Тук се включват и разходите за дезинфекция на съдовете за отпадъци. В с. Буковлък кратността на обслужване на съдовете е 7 дни. В град Славяново и другите села от общината, сметосъбирането се извършва през 10 дни. Разходите за почистване по райони в града, което включва и почистване на нерегламентирани замърсявания и сметища, за посочения период са съответно 4 037 304,73 лв. През отминаващата си година в сепариращата инсталация на новото депо са третирани над 54 000 тона смесен битов отпадък от община Плевен. За компостиране са постъпили 7886 тона зелени отпадъци. Депонирани са близо 46 000 тона, а отделени за рециклиране са близо 11 000 тона отпадъци от пластмаса, хартия, картон, стъкло и метали.

Прогнозните разходи на Община Плевен за чистота и битови отпадъци през 2020 г., посочени в приетата днес План – сметка, са 13 761 000 лв. От тази сума 3 252 000 лв. са за сметосъбиране и сметоизвозване, 4 000 000 лв. за почистване на областния град по райони и 2 088 000 лв. за третирането на отпадъци в Регионалното депо.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...