Начало / Икономика / НОИ стартира изпращането на уведомителни писма във връзка с условията за пенсиониране на лицата през 2018 г.

НОИ стартира изпращането на уведомителни писма във връзка с условията за пенсиониране на лицата през 2018 г.

ТП на НОИ – Плевен информира, че започва изпращането на персонални уведомителни писма до 3 144 лица от област Плевен, които през 2018 г. ще навършат изискуемата от закона възраст за пенсиониране и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране. Това са мъжете, родени в периода от 01.01.1954 г. до 30.11.1954 г. и жените, родени между 01.01.1957 г. и 31.10.1957 г. Не подлежат на уведомяване по този ред лицата с отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

Предварителното уведомяване се извършва на основание промяна в Кодекса за социално осигуряване, която изисква НОИ да информира лицата, не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за пенсиониране, за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година. През 2018 г. жените придобиват право за пенсиониране при навършена възраст 61 години и 2 месеца и при наличие на 35 години и 6 месеца осигурителен стаж. За мъжете условията са да имат навършени 64 години и 1 месец и придобит 38 години и 6 месеца осигурителен стаж.

Целта на уведомяването е да бъде осигурено достатъчно време на лицата, които навършват посочената възраст през 2018 г., да се погрижат за набавяне и оформяне на всички необходими документи във връзка с излизането им в пенсия. Очаква се тази предварителна информация да осигури време и спокойствие на лицата при подготовката на документите за пенсионирането им и да облекчи пенсионното производство.

Важно за бъдещите пенсионери е да знаят, че:

  • с уведомителните писма се посочва датата през 2018 г., на която съответното лице навършва пенсионната възраст по чл. 68, ал. 1 КСО, като се има предвид ежегодното й нарастване, а също така се разяснят условията, при които лицата могат да се пенсионират и по-конкретно при какъв придобит осигурителен стаж;
  • следва да предприемат своевременно действия за подготовка на необходимите им документи за пенсиониране, удостоверяващи трудов и осигурителен стаж, както и документите за осигурителен доход, като основните от тях са посочени в писмата;
  • е желателно чрез ПИК да проверят пълнотата и коректността на подадените от осигурителите им данни за осигурителен стаж и осигурителен доход в регистъра, воден от НОИ, за времето след 31.12.1996 г., предвид възможността тези данни да се ползват служебно при пенсиониране;
  • предварителното уведомяване от НОИ се извършва и предвид по-краткия срок за подаване на заявлението за пенсиониране, регламентиран в чл. 94, ал. 1 КСО, в сила от 01.01.2017 г.;
  • заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст с приложените необходими документи за осигурителен стаж и доход задължително се подава след навършване на посочената в уведомителното писмо възраст.

В писмото присъства и основна информация за документите, които се представят заедно със заявлението за отпускане на пенсия. НОИ напомня, че само навършването на изискуемата възраст не е достатъчно условие за придобиване право на пенсия. Необходимо е да са изпълнени и двете изисквания – за навършена възраст и за придобит изискуем осигурителен стаж.

Всяка пенсия се отпуска от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата, а ако това е направено след изтичане на 2-месечния срок – от датата на подаване на заявлението.

Необходимите документи, които следва да се приложат към заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст са документи, удостоверяващи:

  1. Осигурителен (трудов) стаж;

Документи, удостоверяващи трудов/осигурителен стаж, са: трудови, служебни  и/или осигурителни книжки, удостоверения обр. УП-30/УП-3, акт за раждане на дете, родено след 31.12.1967 (за неработеща майка) и др.

  1. Брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за избрани от лицето 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж преди 1 януари 1997 г.;

Брутното трудово възнаграждение/осигурителният доход се удостоверява с удостоверение обр. УП-2, осигурителна книжка и др.

  1. Брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния Ви стаж от 1 януари 1997 г. до датата на пенсионирането.

За установяване на осигурителен стаж и доход за периодите след 31.12.1996 г. могат да се използват и само наличните данни в информационната система на НОИ. В тези случаи се препоръчва всяко лице предварително да провери дали данните за него, подадени към информационната система на НОИ, са пълни и точни, като при несъответствия предприеме действия за тяхното коригиране. Информация за тези данни може да се получат от сайта на НОИ www.noi.bg чрез електронната услуга в рубриката  Е-услуги/ Справки/, като се изпълняват последователно следните стъпки: Справки по ЕГН и ПИК на НОИ – Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране – Избор на година/години в осигуряване в периода след 1996 година.

В хода на пенсионното производство по подадено заявление за отпускане на пенсия от заявителя може да бъдат изискани и допълнителни документи.

ТП на НОИ – Плевен препоръчва на осигурените лица да се снабдят с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код те могат да получат във всяко териториално поделение на институцията.

ПИК предоставя лесен и удобен начин за ползване на редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ. Персоналният код позволява на потребителите да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица, както и да изчислят прогнозния размер на бъдещата си пенсия.

За infoPleven

Прочетете също:

Шампионка на СКБ Изобор 11-а в Европа

Шампионката на България – Яна Димитрова от плевенския СКБ Изобор се класира на 11-о място ...