Начало / Икономика / Нова наредба за общинските жилища предстои да бъде обсъдена

Нова наредба за общинските жилища предстои да бъде обсъдена

Предложение за нова Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти, предстои да бъде обсъдено в Общинския съвет на Плевен. То е внесено от общинските съветници Петя Василева и Йордан Грижов с мотива, че по сега действащата Наредба 18, приета през април 2005 г., са правени множество промени и за по-голяма яснота е тя да бъде отменена и да се приеме нова.

Част от предложените промени в настоящия проект касаят критериите за предоставяне на жилища от наличния общински жилищен фонд. Предлага се подреждането на лицата, семействата и домакинствата в една и съща група да се извършва на база методика за обща оценка по четири показателя на всеки от пълнолетните кандидати за настаняване. При равен  брой точки се предвижда предимство на по-продължителната  по  време картотека. Предлаганите промени са с оглед по-справедливото задоволяване на жилищните нужди на гражданите и необходимостта от задържане на млади хора в общината, посочват вносителите.

Друга промяна в нормативния текст касае условията за продължителност на ползване на даденото под наем общинско жилище, както и условията за неговото закупуване. В проекта са изброени и 18 точки, които регламентират прекратяване на наемните правоотношения. Първата от тях е неплащане на наемната цена или на консумативните разноски, свързани с ползване на жилището, за повече от 3 месеца.

Наемните цени на жилищата, предоставяни от ОП „Жилфонд“ също не са актуализирани предвид нарастването на минималната работна заплата и повишаване на средствата, необходими за поддръжка и ремонт на настоящия жилищен фонд на общината, е записано в проекта. В него е включена и базисна наемна цена за един квадратен метър /кв.м./ жилищна площ за ползването на общинско жилище.

С приемането на новата Наредба се цели по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. С цел намаляване на административната тежест се предвижда част от документите при кандидатстване да бъдат събирани по служебен път от общинската администрация. Очакваните резултати от приемане на новата Наредба №18  са преодоляване на недостатъците, установени в практиката по прилагане на действащата в момента такава.

Предложеният проект за нова Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти се очаква да влезе за обсъждане на заседанието на Общински съвет – Плевен в края на ноември.

„Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове всеки проект за нормативен акт трябва да бъде обществено достъпен за публично обсъждане 30 дни. Проектът за новата Наредба №18 е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Община Плевен, раздел „Документи“ / „Проекти на документи –  https://obs.pleven.bg/bg/proekti-na-dokumenti/proekt-za-nova-naredba-18-za-reda-za-upravlenie-polzvane-i-razporezhdane-s-obshtinski-zhilishtni-imoti, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...