Начало / Общество / Нивото на река Вит край Садовец се е повишило

Нивото на река Вит край Садовец се е повишило

Речните нива ще се повишават, съобщават от Басейнова дирекция – Плевен. На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн днес нивата на реките в басейна ще се повишават, в резултат на регистрирани валежи: р. Лом, р. Огоста – горното и средното течение, р. Искър – горното и средното течение, р. Вит – горното течение, р. Осъм – горното и средното течение, р. Янтра – целия водосбор, р. Русенски Лом – горното течение (притока й р. Черни Лом). На 15 и 16 март повишения се очакват в долните течения на наблюдаваните реки, вследствие на оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 март ще бъдат над средната многогодишна стойност. На 14 и 15 март се очаква покачване на водните нива на реките във водосборите на реките Владайска и Малък Искър и на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Към този час няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. По поречието Вит, вследствие падналите валежи и формиралия се повърхностен отток, се наблюдава повишено водно ниво в речното корито на Садовско дере, протичащо през с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен, при което речното течение протича в речното легло.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР – Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР – Плевен. Язовирите, които са определени в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Към 7, 30 ч. на 14 март,по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и „Напоителни системи” ЕАД, се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД, са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...