Начало / Общество / На утрешното заседание местният парламент ще заседава по 35 важни точки

На утрешното заседание местният парламент ще заседава по 35 важни точки

Утре по предварителен дневен ред от 35 точки ще заседава Общинският съвет на Плевен. Сесията ще се проведе  от 09,00 ч. в сграда „Гена Димитрова“.

Точка първа е предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 година. Промяната, която се предлага, касае увеличение броя на зам.-председателите на Общинския съвет – от четирима те да станат пет. Мотивът за исканата промяна, е регистрацията на новата група общински съветници и с оглед спазване на квотно представяне на председател на група и зам.-председател на Общинския съвет, посочва в предложението си вносителят Пепо Петков – председател на групата общински съветници „Плевен може – Плевен побеждава“. Ако предложението за промяна в Правилника бъде прието – съветниците ще проведат избор за пети зам.-председател. Към момента заместници на председателя Мартин Митев са  Бойко Тодоров, Здравко Георгиев, Калин Поповски и Петя Василева.

Общинският съвет ще бъде запознат и с доклада за изпълнението на Бюджета на Община Плевен за 2015 година. По инициатива на Председателя на Общинския съвет в края на август се проведе публично обсъждане на отчета.

На тази сесия влизат и четири предложения, свързани с отчисленията, които Община Плевен внася ежемесечно съгласно чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и чл.20 от Наредба №7. Първото предложение касае актуализация на сборния общински бюджет за 2016 г. и увеличаване на приходната и съответно разходната част с 380 568,47 лв. Сумата представлява 50% от внесените общо 761 136,95 лв. за 2014 г. отчисления и е възстановена от РИОСВ – Плевен по сметка на Общината с платежно от 19.08.2016г. Второто предложение е за ползване на средства от набрани отчисления за сепариране на смесени битови отпадъци и оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци в новоизграденото Регионално депо на Плевен. Към 24.08.2016 г. набраните средства от Община Плевен в РИОСВ са общо в размер на 4 685 557,61 лв., а общата прогнозна стойност на дейностите за сепариране и компостиране на отпадъци за месец е съответно 98 280 лв. и 16 790 лв.

Общинският съвет ще разгледа предложение за дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки в общината за учебната 2016/2017 година. Такива искания до момента има постъпили от 13 училища, като общият размер на необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в тях е в размер на 53 344 лв. Съветниците ще обсъждат предложение и за откриване на полудневна подготвителна група в детска градина „Биляна“ в село Буковлък. Приетите в градината деца на 5 и 6 години, които подлежат на задължително предучилищно образование преди първи клас, са общо 58. Родителите на 15 от тях са декларирали, че желаят децата им да посещават група при полудневна организация.

В четвъртък местният парламент ще обсъди искане за изменение на програмата за развитите на „ДКЦ II – Плевен“. С оглед на по-прецизна, управителят на дружеството д-р Марияна Лазарова предлага предвиденият сигмоидоскоп за гастродиагностичния кабинет с прогнозна стойност 30 000 лв. без ДДС да бъде заменен с видеоколоноскоп с прогнозна цена 70 000 лв. без ДДС. Инвестицията се предвижда да бъде направена със средства от преотстъпения дивидент за 2015 година.

В дневния ред на съветниците отново влиза въпроса за базата на Зонално жандармерийско управление /ЗЖУ/ – Плевен. В изпълнение на Решение от 16 септември 2015 г. на Общински съвет от 15 октомври 2015 г. има сключен едногодишен договор между кмета на Общината и Министерството на вътрешните работи за безвъзмездно управление на недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на зоналната жандармерия. Става дума за сградите на ул. „Стоян Заимов“ в Плевен. Съгласно договора ЗЖУ – Плевен следва да освободи имота за административните нужди на Община Плевен при изтичане предвидения едногодишен срок. В тази връзка, с писмо до местната управа от 30 август тази година, Главна дирекция „Национална полиция“ е поискала удължаване на договора поне с още 2 месеца поради необходимост от осигуряване на други подходящи сгради, в които да бъдат настанени служителите от управлението.

На 29 септември местният парламент ще разгледа предложение и за предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Патриарх Евтимий“ – Плевен на част от Междуучилищния център за трудово-политехническо обучение. Ще припомним, че Центърът се закрива, считано от 1 октомври тази година. Директорът на НУ „Патриарх Евтимий“ Рени Кръстева е поискала помещения в сградата да бъдат предоставени на училището за временно ползване – до края на календарната година, до приключване на текущ ремонт в началното учебно заведение.

Прочетете също:

Паметна плоча на българския стоматолог д-р Маргарит Маргаритов откриха в Плевен

Паметна плоча на българския стоматолог д-р Маргарит Маргаритов, изобретил пастата за зъби „Лакалут“, бе открита ...